​Центърът Transnational Interdisciplinary Studies Center in the Area of Social Sciences (TISCASS) към Русенския университет е създаден през 2009 година на базата на изградената българо-румъно-украинска транснационална мрежа за изследвания в областта на социалните науки в изпълнение на проект по фонд „Научни изследвания" на катедра „Европеистика". 

ASS възниква като резултат от научно-образователното сътрудничество на Русенския университет, Академията по икономически науки-Букурещ, Румъния и Тернопилския национален педагогически университет "Володимир Гнатюк", Украйна и функционира като виртуална платформа за обмен на информация за научни постижения и на идеи, за научни дискусии и публикуване на научни трудове в областите: европейска интеграция, международни отношения и външна политика, международни икономически отношения, правно-политически науки, международна сигурност, междукултурна и приложна комуникация и лингвокултурология.

Основна цел на тази международна структура е интензифицирането на интердисциплинарните и мултидисциплинарните изследвания в областта на социалните науки чрез проучване на проблеми с използване на инструментариума на различни науки и от различни гледни точки с оглед генерирането на иновативни решения и цялостното развитие на социалните науки.

Центърът е отворен за нови партньори и индивидуални членове от страната и чужбина.

Линк към страницата на ТЦИИОСН