​​ Научноизследователският сектор (НИС) е създаден през 1965 г. Основен предмет на дейност на НИС е организиране, административно и финансово обслужване на научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в университета.
На НИС са делегирани права за осъществяване на делови контакти от името на университета с държавни и частни организации и фирми.
НИС има пълна щатна и финансова самостоятелност.
В рамките на НИС колективи от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейности.​


Линк към сайта на Научноизследователски сектор​