Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) е създаден през 2008 год. по финансирания от Програмата PHARE Проект BG 2005/017-353.10.06. Първи негов ръководител е проф. дтн Велико Иванов. През 2018 год. с Решение на Академичния съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" той е обединен с Центъра за интелектуална собственост (ЦИС) в Център за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС).

Архивирани отчети за дейността на ЦТТ можете да намерите по-долу: