Публикуван е новия доклад за трансфера на технологии и защита на интелектуалната собственост в България, Хърватия и Румъния

На 28 януари 2024 год. Европейската комисия публикува най-новото издание на доклада за трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост. Докладът "Strategic evaluation of the technology transfer and IPR protection systems of Bulgaria, Croatia and Romania and recommendations for their enhancement". Можете да прочетете пълния доклад тук.

TechTransfer report BG 2023 (2024).JPG

DTC Network Coffee Kitchen 

На 12 декември 2023 се състоя последната за годината среща на Дунавския трансферен център (DTC), в който членува Русенцкия университет и в частност Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС). Ръководителят на ЦТТИС гл. ас. д-р Ц. Георгиев представи постиженията на Русенския университет през 2023 година. Наред с представянията на другите партньори от DTC, в дневния ред бе включено и представянето на проект DaWetRest Project (Horizon Europe), както и на новите членове на DTC:
 • School of Advanced Social Studies - DTC Knowledge hub - Марибор, Словения;
 • Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – DTC Business hub - Марибор, Словения;
 • Transylvanian Furniture Cluster - DTC Business hub - Клуж-Напока, Румъния;
 • Nord East Regional Development Agency - DTC Policy hub - Яш, Румъния.

Трета Европейска седмица, посветена на знанията за патентите

В периода 28-30 ноември 2023 год. Европейското патентно ведомство EPO организира Patent Knowledge Week 2023. Серията от безплатни уебинари е насочена към широка аудитория - от патентни специалисти до представители на университети, МСП, научно-изследователски центрове и институти.

Първият ден е посветен на използването на изкуствен интелект (AI) при търсенето, заявяването и управлението на правата върху интелектуалната собственост. По време на сесиите от втория ден Йоханес Шааф (Johannes Schaaf), European Patent Office, представя IPscore 3.0 за оценяване на патентите, достъпен за използване във формат Excel. Третият ден е насочен към бъдещето- информация за патентите, трансфер на знания и устойчивост. 

Записи от уебинарите са достъпни на YouTube канала на EPO:

Доц. дн Борис Евстатиев с успешно регистриран патент

Доц. дн Борис Евстатиев е съизобретател на Патент № 67578 "Устройства за комуникация чрез цифрова писменост", издаден от Патентно ведомство на република България. Устройствата позволяват да се "чете" текст от незрящи или от потребители със слухови увреждания чрез подскачащи под пръстите на ръцете селеноиди, или чрез микровибратори, вградени върху ръкавици с отрязани пръсти или вградени в гърба на елек (дреха) микровибратори. Цифровата писменост, върху която са изградени описаните устройства не отрича, а само дава алтернатива на традиционното Брайлово писмо за потребители със зрителни увреждания, на жестовите езици за потребители със слухови и говорни увреждания, както и на китайската писмена система Pinyin. Притежател и заявител на патента е инж. Койчо Митев, а третият съизобретател е Михаела Шимкович от Словакия.

Устройства за комуникация чрез цифрова писменост.jpg

Докторантски курс по "Защита на интелектуалната собственост"

В периода 7-9 ноември 2023 год. в залата за докторанти "Future Education Space" се проведе станалият ежегоден курс за докторанти на тема "Защита на интелектуалната собственост". Водещият курса гл. ас. д-р Цветелин Георгиев запозна докторантите със съвременните тенденции в развитието на интелектуалната собственост и със статистически данни от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България. Бяха анализирани данни по отношение на подаваните заявки и регистрираните патенти, полезни подели, търговски марки и промишлени дизайни в световен мащаб и в България. Представени бяха и сравнителни данни за позицията на България в най-актуалната публикация на WIPO "Глобалeн иновационен индекс (Global Innovation Index, GII)".

Докторантите се запознаха с елементи от изградената в Русенския университет система за управление на иновациите според указанията на международния стандарт ISO 56002, и в частност с процеса на управление на иновациите, иновационното портфолио и с динамичния календар на защитените права върху интелектуалната собственост. Примерите, използвани в обучението на докторантите, са на основата на успешно регистрирани патенти, полезни модели и търговски марки.

Преподавателят сподели своя опит в управлението на интелектуалната собственост и показа серия от интервюта с колеги от Русенския университет, в които те предават своите добри практики и поуки от иновационните инициативи, в които са участвали.

След успешното приключване и споделяне на своето мнение за специализирания курс по "Защита на интелектуална собственост" докторантите получиха своите сертификати.

2023-11-09 Защита на интелектуалната собственост.jpg

Уебинар на тема "Стратегическо оценяване на системата за трансфер на технологии и защита на интелектуална собственост" (Strategic evaluation of TT & IPR protection system)

На 10 октомври 2023 год. се проведе уебинар, организиран от Европейската комисия и JRC, посветен на регионалните иновационни системи в България, Румъния и Хърватия. Над 180 участници от Европейската комисия, Министерството на иновациите и растежа, представители на университети, изследователски институти и центрове за трансфер на технологии обмениха мнения по годишния отчет за иновации и предстоящия проект за развитие на иновационни системи.

Screenshot 2023-10-10 111249.png

Участие на ЦТТИС в конференцията „Подкрепа за иновации и растеж: Откриване на нови пътища към финансиране“

На 28 септември 2023 год. в Хотел Дунав Плаза, гр. Русе се проведе конференцията „Подкрепа за иновации и растеж: Откриване на нови пътища към финансиране“. Тя бе организирана от Русенската търговско-индустриална камара. 
Основни теми на конференцията бяха:
 • Стимулиране на развитието на МСП с висок иновационен потенциал.
 • Процедури за финансиране на различни стадии на бизнес развитие.
 • Инструменти в подкрепа на иновационното развитие и растежа на МСП, предлагани от ББР.
 • Използване на иновациите като двигател за растеж и конкурентоспособност.

Участникът в конференцията гл. ас. д-р Цветелин Георгиев проведе срещи със заинтересовани страни и представи Иновационното портфолио на Русенския университет.

Два полезни модела с официална регистрация от Националния институт по интелектуална собственост на Казахстан

Проф. Теодор Илиев получи официална регистрация на два полезни модела, разработени съвместно с международен екип, включващ колеги от Република Казахстан. 

Първият полезен модел с рег. № 7392 / 07.07.2023 е за "Лостова система за управление (контрол) на лопатките на ветрогенератор при високи скорости на вятъра". Полезният модел може да намери приложение в енергетиката и възобновяемите източници на енергия. Чрез него може да се повиши безопасността при производството на електроенергия.

Вторият полезен модел с рег. № 8275 / 21.07.2023 се отнася до "Манипулатор с три степени на свобода с функция за техническо (компютърно) зрение". Той се отнася към сферата на робототехниката , а в частност- към екзоскелетите, и може да бъде използван за медицински цели в процеса на рехабилитация на пациенти с нарушения в опорно-двигателния апарат.

Нов патент на Русенския университет е регистриран от Патентно ведомство на Република България

На 5 юни 2023 год. Русенският университет успешно завърши регистрацията на патент №67535 "Филтър на маска за лице срещу патогени и вируси". 

С участието и съдействието на инж. Койчо Митев, изобретателите от Русенския университет гл. ас. д-р Емил Янков, доц. д-р Йордан Дойчинов, проф. д-р Велизара Пенчева, доц. дн Борис Евстатиев, доц. д-р Иван Белоев и доц. д-р Асен Асенов успешно защитиха с патент своето изобретение. За него, на 22.10.2020 год. беше защитен полезен модел № 3922.

Този патент е резултат от ползотворното партньорство както в рамките на Русенския университет, неговите факултети и катедри, така и между Русенския университет и външни организации от сферата на бизнеса и научни институции в София.

Запазената марка "Русенски университет" е променена и подновена за срок от 10 години

През 2022 год. изтече срокът на регистрация на марката "Русенски университет". През м. октомври 2022 год. бяха подадени 4 заявки за нови заявки за защита на логото на Русенски университет "Ангел Кънчев" съответно на български и на английски език, в цветен и в черно-бял вариант. Номерата на новите запазени марки са:

 • №167529 - Русенски университет "Ангел Кънчев" (цветно лого);
 • № 168239 - University of Ruse "Angel Kanchev" (черно-бяло лого);
 • № 168240 - University of Ruse "Angel Kanchev" (цветно лого);
 • № 186241 - Русенски университет "Ангел Кънчев" (черно-бяло лого).

Всички те са със срок на действие до 28 септември 2032 год.

Запазената марка E-Learning ShEll е с нова регистрация до 2032 год.

На 21.02.2023 год. Патентно ведомство на Република България публикува в Официалния бюлетин новата регистрация на платформата за електронно обучение на Русенския университет - E-Learning ShEll. Процесът по подновяване на регистрацията започна на 13.10.2022 год. когато бе подадена заявка №167674. Поради промяна в класификацията на марките се наложи актуализиране на елементите, попадащи под закрилата на интелектуалната собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев". Актуалната регистрирана марка позволява приложението на защитената търговска марка за по-широк кръг от области като: 

 • осигуряване на достъп до бази данни; осигуряване на онлайн форуми; предаване на подкастове; предаване на съобщения и образи с помощта на компютри; предаване на цифрови файлове; предоставяне на достъп до форуми за разговори в интернет (чатрум); услуги за видеоконферентни връзки;
 • обучение; издаване на образователни материали; образователни услуги; образователни академични услуги; образователни информационни услуги; университетски образователни услуги; образователни консултантски услуги; управление на образователни услуги;
 • проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; електронно съхранение на данни; консултантски услуги в областта на информационни технологии (ИТ); консултантски услуги в областта на компютърните технологии; консултантски услуги по дизайн на уебсайтове; консултации в областта на интернет сигурността; консултации в областта на компютърната сигурност; консултации в областта на сигурността на данните; консултации във връзка с изкуствен интелект; консултации относно сигурността на телекомуникационна мрежа; мониторинг на компютърни системи за откриване на нарушения или нереглементиран достъп до данни; мониторинг на компютърни системи за откриване на повреди; осигуряване на средства за търсене в интернет; осъвременяване на софтуер; отдаване под наем на компютърен софтуер; отдаване под наем на съоръжения за центрове за данни; отдаване под наем на уеб сървъри; писане на компютърен код; платформа като услуга [PaaS]; поддръжка на компютърен софтуер; предоставяне на виртуални компютърни системи чрез изчисления в облак; предоставяне на информация, свързана с компютърни технологии и програмиране чрез уебсайт; проучвания в областта на телекомуникационните технологии; проучвания в областта на технологиите за изкуствен интелект; разработване на компютърни платформи; софтуер като услуги [SaaS]; създаване и поддържане на уеб страници за трети лица; сървър хостинг; технологични консултантски услуги в областта на телекомуникациите; технологични консултантски услуги за цифрова трансформация; услуги за защита от компютърни вируси; услуги за кодиране на данни; услуги за компютърно програмиране за обработка на данни; услуги за софтуерно инженерство за обработка на данни; услуги за удостоверяване на самоличността на потребител, чрез използване на технология, за сделки в областта на електронната търговия; услуги за удостоверяване на самоличността на потребители чрез използване на блокчейн технология; услуги за удостоверяване на самоличността на потребители, чрез използване на технология за еднократна идентификация за онлайн софтуерни приложения; услуги на подизпълнители в областта на информационните технологии.

Screenshot 2023-03-07 E-Learning ShEll.jpg

Семинар по използване на платформата Strike Plagiarism

На 27 януари 2023 год. се проведе семинар по използване на платформата за борба с плагиатството StrikePlagiarism. В зала 1.322 от 10:30 часа бяха поканени всички заместник-декани и ръководители на катедри. На място дойдоха 20 колеги, а останалите 53 колеги от всички факултети и филиали на Русенския университет се включиха в семинара чрез системата BigBlueButton.

По време на семинара, изнесен от Доника Гавова и Наталия Ковачева- продуктови мениджъри на StrikePlagiarism.com за България, бяха разгледани следните основни теми:

 • Ефективна процедура за борба с плагиатството във висшите учебни заведения - основни функционалности на системата за борба с плагиатството StrikePlagiarism.com;
 • Влияние на сравнителните бази данни върху ефективността на системата за борба с плагиатството;
 • Процедури и принципи за борба с плагиатството във висшите учебни заведения, основани на интернет базираната система на StrikePlagiarism.com;
 • Причини за прилагане на решения за борба с плагиатството във висшето образование.

2023-01-27 Цветелин_Георгиев_StrikePlagiarism.com_Certificate.jpg
В допълнение към основната програма на семинара бяха обсъдени и следните въпроси: 
 • интеграция на системата със системата E-Learning ShEll-2;
 • видимост и достъп до проверявани документи в България и по цял свят;
 • платена функция за преглед на сходство в документи по двойка езици (например статия да английски език да е преведена и да се подава като "оригинален" текст на българки език);
 • възможни опити за манипулиране на оригинален текст и парирането им чрез StrikePlagiarism.com;
 • профили на студентите и даване на групови задания със сравняване на сходството между работите на всеки от студентите;
 • създаване на "домашна база данни" и авторско право върху публикациите.

Участниците в семинара ще получат сертификати от StrikePlagiarism.com.

Продължено е действието на два от патентите на Русенския университет

На 26 януари 2023 год. бяха заплатени годишните такси и продължава действието на два от патентите, собственост на Русенския университет:

 • Патент № 67309 "Бордова система за управление на електромобили";
 • Патент № 67441 "Система за измерване на физическото състояние на човека".

От името на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост пожелаваме на колегите успех в реализацията на техните изобретения!

Честита нова иновативна година!

Уважаеми колеги,

Нека новата 2023 година ни донесе повече вдъхновение, оригинални идеи и сили да ги претворим в полезни за Русенския университет и обществото ни дела!

Като малък новогодишен подарък Ви представям новата серия от тематични видеофилми, създадени от Патентно ведомство на Република България в сътрудничество с EUIPO:
Източник: https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/videofilmi-na-patentno-vedomstvo-svarzani-s-obekti-na-industrialna-sobstvenost 

На добър час!

Внедряване на системата за борба с плагиатството StrikePlagiarism

През лятото на 2022 год. по заповед от Министерството на образованието и науката за внедряване на система за борба с плагиатството и по решение на Ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“, ръководителят на ЦТТИС бе определен за администратор на системата StrikePlagiarism. През 2022 год. са проведени следните обучителни семинари:
 • Първоначално въведение и създаване на профили на администратори (2022-07-10);
 • Обучение за администратори на системата (2022-09-08)- Организиране на университетски акаунт – стъпка по стъпка; Създаване и управление на организационни единици и потребители; Видове акаунти, тяхното значение и ограничения; Клиентски настройки; Бази от данни; Процедури; Интеграционни процеси; Въпроси по отношение на работата със системата;
 • Обучение за преподаватели (2022-09-12)- Създаване и управляване на заданията в системата, поставяне на срокове за изпълнение и записване студенти в заданията; Качване на документи в системата; Бази от данни; Процедури; Интерпретация на Доклада за сходство; Въпроси по отношение на работата със системата;
 • Обучение за преподаватели (2022-11-03)- Преглед на акаунта и как работи системата; Качване на документи в системата; Тълкуване на доклада за сходство; Създаване и управляване на заданията в системата, поставяне на срокове за изпълнение и записване студенти в заданията; Качване на документи в системата; Бази от данни; Процедури; Въпроси по отношение на работата със системата.
До края на 2022 год. са създадени профили на всички Зам.-Декани по НИД, както и на подалите данни за регистрация деканите на факултети, ръководители на катедри, преподаватели и докторанти. Общият им брой е 85. Обсъждано е създаването на т.нар. „домашна база данни“ с научни разработки, дипломни работи, курсови проекти, курсови задачи, курсови работи, реферати и др. документи, които да служат за основа, спрямо която да се оценява нивото на оригиналност на нови разработки. През 2023 год. в Русенския университет предстои провеждане на обучителен семинар за работа със системата.


Участие в Innovation Leadership Workshop

В периода 2-3 декември 2022 год. в Реймс, Франция се проведе семинар на ISPIM - the International Society for Professional Innovation Management с основна насоченост- определяне на компетентностен модел за лидерите на 4 нива- личност, екип, организация и мрежа от лидери в иновациите. В семинара взеха участие специалисти по управление на иновациите от цял свят- Франция, Великобритания, Испания, Италия, Норвегия, Турция, САЩ, Индия, Австралия и др. Семинарът се явява и работна среща за подготовка на конференцията "Иновации и кръгова икономика" на ISPIM в Любляна през 2023 год.

2022-12-03 Innovation Leadership Workshop.png


Курс по "Защита на интелектуалната собственост" за докторанти

В периода 14-17 ноември 2022 год. гл. ас. д-р Цветелин Георгиев проведе докторантски курс на тема „Защита на интелектуалната собственост“. Курсът се проведе в обновената зала за докторанти „Future Education Space“. Наред с това, в платформата E-Learning Shell-2 беше публикуван специализиран сайт на дисциплината, а материалите от обученията бяха предоставяни на докторантите чрез специална папка в Google Drive. Курсът стъпваше върху основите, положени от инж. Койчо Митев и проф. дтн Веселин Григоров, като същевременно надграждаше с актуална информация от WIPO, EUIPO, EPO, Патентно ведомство на Република България. Бяха анализирани статистически данни и тематични видеоклипове, които предизвикаха интереса на близо 30-те участника в курса. Удовлетвореността на докторантите беше оценена чрез анкета, а фактът, че 100% от участниците биха го препоръчали и на други докторанти говори еднозначно за ползата от курса.2022-11-17 Курс за докторанти.jpg


Поредна среща на Дунавския трансферен център - DTC Coffee Kitchen

На 2 юни 2022 год. предстои поредна координационна среща на DTC мрежата, координирана Щайнбайс Европа център. Тема на срещата ще бъдат "Социалните иновации". Ще бъде направен преглед на успешните проекти до момента, на идеите за бъдещо развитие на мрежата и евентуалното връщане към срещи "лице в лице" с отслабване на пандемията. За връзка към онлайн срещата изпратете имейл със запитване до tzgeorgiev@uni-ruse.bg . Очаквайте обобщение на резултатите от срещата.

Втори семинар на тема "Интелектуалната собственост в Русенския университет"

На 25 март 2022 год. в онлайн среда беше проведен вторият семинар „Интелектуалната собственост в Русенския университет“. В него взеха участие колеги от Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Радостен факт е, че на поканата на Зам.-декана на ФБМ гл. ас. д-р М. Бонева се отзоваха колеги, които проявяват жив интерес към възможностите за разработване и защитаване на интелектуална собственост: доц. д-р Павел Витлиемов, доц. Антон Недялков, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Божана Стойчева, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл. ас. д-р Христина Соколова, гл. ас. д-р Даниела Илиева, докторантите Траян Тотев и  Христина Коларова и др.

"Гръбнакът" на представянето беше оригиналната презентация, допълнена с конкретните резултати от дискусията с колегите от Факултет "Електротехника, електроника и автоматика". Презентацията беше предварително изпратена до всички колеги от Факултет "Бизнес и мениджмънт" с цел максимално оползотворяване на времето, определено за семинара. 

Допълнените възможни причини за по-ниска активност и резултатност са:

 • Липсата на) Устойчивост на финансирането по проекти
 • Липса на критерии при оценяването на проекти – няма изискване за защита на интелектуална собственост в резултат на работата по проект
2022-03-25 ФБМ - BBB screenshot1.PNG

Бяха направени предложения за допълнителни срещи между екипи от изобретатели, колеги от ФБМ и ЦТТИС с цел търсене на варианти за пазарна реализация на обектите на интелектуална собственост.


Първият от поредицата семинари на ЦТТИС с факултетите и филиалите на Русенския университет

На 16 март 2022 год. в зала Сименс (2Г.204) се проведе първият семинар „Интелектуалната собственост в Русенския университет“. Основната цел на поредицата семинари, които са планирани да бъдат провеждани в колеги от всички факултети и филиали на Русенския университет, е да се повиши активността и да се подобрят резултатите по защита на патенти и полезни модели.

,Първият семинар беше организиран съвместно от Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост и Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" в лицето на доц. д-р Г. Иванова. На семинара бяха обсъдени следните основни въпроси:

 • Как може „Центърът за трансфер на технологии и интелектуална собственост“ да съдейства за регистриране на обекти на интелектуалната собственост?
 • Какви са добрите практики в управлението на интелектуалната собственост?
 • Каква е реалността в България и в Русенския университет?
 • Какво може да се направи за подобряване на резултатите?
 • Какви конкретни действия са необходими?
2022-03-16 ФЕЕА.png

В резултат на дискусиите с колегите от Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" бяха допълнени основните причини за текущото ниво на резултатите в патентната дейност:
 • недостатъчни ресурси за индустриализация;
 • недостатъчен пазар за реализация на обектите на интелектуална собственост в България;
 • при вътрешно отчитане тежестта на патент е в 3 категория, а публикация в WoS/Scopus носи повече точки.
Участниците в семинара направиха и следните препоръки:
 • срещи онлайн, тъй като преподавателите вече са свикнали с този начин на провеждане на семинари / уебинари;
 • семинари по катедри / по време на катедрени съвети;
 • да се проучи как от полезен модел да се защити патент (доц. д-р А. Манукова);
 • за серията от клипове за защита на интелектуална собственост „Патент с лице“ – да се проведат интервюта също и с проф. Д. Братанов; доц. д-р Милен Луканчевски; гл. ас. д-р Орлин Томов;
 • да се проучи как могат да се регистрират чрез полезен модел и/или патент компютърни програми/софтуер;
 • да се разясни на достъпен език как стандартите за управление на иновациите (вкл. на интелектуалната собственост) могат да се използват от колегите в университета.
Предстои провеждането на подобни семинари и с останалите факултети и филиали на Русенски университет "Ангел Кънчев".


Патентно ведомство с решение за регистриране на полезен модел на Русенския университет

На 2.02.2022 год. Патентното ведомство на Република България уведоми доц. д-р Надежда Евстатиева за решението си да регистрира полезен модел с Регистров № 4187 "Инсталация за екологично чиста енергийно ефективна преработка на въглеродосъдържащи суровинис приоритетна дата на заявката от 21.10.2021 год. В едномесечен срок от публикацията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство (Брой 02.1/2022) е издадено електронно свидетелство за регистрация. Описанието, претенциите и чертежите към свидетелството за регистрация са вписани в Държавния регистър на полезните модели.

Polezen model 4187 Н. Евстатиева.PNG

Изобретението се отнася до инсталация за екологично чиста и енергийно ефективна преработка на въглеродсъдържащи суровини, в това число битови и промишлени отпадъци, биомаса, отпадъци от животновъдството и птицевъдството, опасни отпадъци. Реализира се преработката на суровините до синтезгаз, подходящ за производство на електроенергия от енергийни блокове на базата на двигатели с вътрешно горене или газови турбини, за изгаряне в котли, за добавяне към природен газ и др. Въглеродсъдържащите суровини и получените газове се подлагат на термична обработка последователно на няколко етапа с последващо охлаждане и филтрация. Областта на техниката обхваща процеси за обработка и утилизация на въглеродсъдържащи суровини, свързани с човешката дейност - битови и промишлени отпадъци, отпадъци от птицевъдство, животновъдство, растениевъдство и др. Възможно е използването на инсталацията за утилизация на опасни отпадъци

Инсталацията осигурява екологично чиста технология. Премахната е възможността от наличие на диоксини и фурани в получения синтезгаз. Няма отпадъци, изискващи допълнителна химическа преработка. Получава се синтезгаз с висок енергиен потенциал. Масата на твърдия остатък след обработката в инсталацията на въглеродсъдържащите суровини е около 400 пъти по-малка от масата на входящите суровини. Няма димни газове. В инсталацията топлинната енергия на получения синтезгаз се използва в процеса на преработка на въглеродсъдържащите суровини, което осигурява енергийната ефективност.

Заявител на полезния модел е Русенски университет "Ангел Кънчев", който чрез ЦТТИС поема разходите по заявяване, регистрация и поддържане на полезния модел.


Семинар „Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите"

На 2.02.2022 год. Ръководителят на ЦТТИС взе участие в семинара „Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите" (Public Expenditure Review for Science, Technology, and Innovation), организиран от Министерството на образованието и науката, Световната банка и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Семинарът е по стълб 1 от споразумението за предоставяне на консултантски услуги „Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ от 12 февруари 2020 г. По време на семинара бяха представени: 

 • анализ на нуждите на България и нейните конкретни политики, 
 • функционален анализ и анализ на управлението, 
 • анализ на ефикасността на научните изследвания и 
 • препоръки за бъдещо развитие.

Семинар 2022-02-02.PNG

Презентацията от семинара и допълнителните материали, посочени по-долу, могат да бъдат получени от гл. ас. д-р Ц. Георгиев:

Тенденциите, установени от тези анализи, ще служат за основа на дискусиите и семинарите, които се планира да се проведат с изследователи от факултетите и филиалите на Русенския университет. 


Полезен опит от 3,5 години проектно партньорство в рамките на DTC


В края на 2021 год. успешно приключиха проектите DanubeChance2.0 и Finance4SocialChange. На 31 януари 2022 год. представителят на Русенския университет в мрежата Danube Transfer Center- гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, получи обобщения на основните резултати от двата проекта с общ обем от 100 страници.

Проектът DanubeChance2.0 цели да даде втори шанс на фалирали предприемачи от Дунавския регион, за да започнат нов бизнес живот. Редица мерки по реструктуриране и подкрепа подпомагат новото начало на предприемачите. Цялостната стратегия е разработена от Steinbeis Europa Zentrum. Стратегията обхваща 15 мерки, които подчертават и подпомагат потенциала на предприемачите, за да възобновят своите дейности. Това е ценен принос към стимулирането и внедряването на съвместни дейности в страните по поречието на Дунав, за да изградят необходимия капацитет на политическо ниво, както и да се окуражат предприемачите да изследват неразработени до момента възможности и да ги претворят в реалност.

Проектът Finance4SocialChange цели да насърчи социалното предприемачество чрез академия със смесено обучение (Blended Learning Academy, #AirMOOC), която комбинира онлайн видео уроци с менторство "лице в лице". Финансирането се реализира чрез партньорство с UniCredit. И при този проект Steinbeis Europa Zentrum отговаря за създаване на стратегия, но този път- за подпомагане на развитието на зрели и готови за инвестиране социални предприятия чрез по-разнообразно и адаптирано финансиране. Тази стратегия дава 20 конкретни препоръки към социалните предприемачи и лицата с правомощия за вземане на решения в Дунавския регион.2022 година започва с планове за подобряване на резултатите

Всяка година започва с пожелания за здраве, с надежди за сбъдване на мечти и с конкретни планове за подобряване на резултатите.

Годишният доклад за наука на Министерството на образованието и науката за 2020 година нарежда Русенският университет сред най-добрите 5 в част "Патентна дейност". Тези успехи задължават да се продължи още по-усърдно работата в областта на иновациите и трансфера на технологии.

През летния семестър на 2021/2022 академична година предстои организирането и провеждането на семинари с преподавателите и докторантите от всички факултети и филиали. Целта е да се популяризира дейността на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС), да се обобщят добрите практики от успешно защитени обекти на интелектуалната собственост и да се извлекат поуки от неуспешно поддържане на патенти и полезни модели в миналото. 

В допълнение на публикуването на новото издание на "Иновационното портфолио" ще се актуализира синхронизирането на базата данни за патенти с информацията в Система "Публикации" с цел прозрачност и отчетност на постиженията на наши колеги.

Ще бъде допълнена и доразвита разработваната система за управление на иновациите на основата на серията стандарти ISO 56000.

Разработен е и своевременно ще бъде актуализиран календар на дейностите на ЦТТИС.

Да си пожелаем здраве и успехи през настоящата 2022 година!


2021 година приключва с регистриран полезен модел

Колегите от Филиал Разград отново успешно защитиха доброто си име на отлични професионалисти и успешни изследователи. След регистрирания през 2020 год. полезен модел с Регистров №3820 "Син керамичен пигмент на база отпадни Со-Мо катализатори", на 15 декември 2021 год. доц. Цветан Димитров в партньорство с колеги от Бургас получи потвърждение за одобрена регистрация на полезен модел № 4164 U1 "Лилав цирконов керамичен пигмент от отпадъчни оризови люспи".

Полезният модел се отнася до получаването на керамичен пигмент на цирконова основа, използвайки като суровина отпадъчни оризови люспи от производството на ориз. Този пигмент ще се използва за оцветяването на глазури за плочки в керамичната промишленост. Предстои получаване на официалното свидетелство за регистрацията на полезния модел от Патентно ведомство на Република България.


Високо признание от Патентно ведомство

Екипът, воден от доц. Симеон Илиев (доц. д-р Симеон Илиев (ТФ), доц. д-р Данчо Гунев (АИФ) и докторанта Емил Митев) е номиниран в категория „Електроника и електротехника“ на конкурса „Изобретател на годината“.
Церемонията за връчване на награди на български учени и изобретатели е проведена в Патентното ведомство на Република България на 8.12.2021 год.

Обогатяване на библиотеката на ЦТТИС

През 2021 год. за в сътрудничество с Университетска Библиотека са закупени и се използват следните стандарти:
 • БДС EN ISO 56000:2021 Управление на иновации. Основни принципи и речник (ISO 56000:2020);
 • БДС EN ISO 56002:2021 Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство (ISO 56002:2019);
 • БДС EN ISO 56003:2021 Управление на иновации. Средства и методи за партньорство в иновациите. Ръководство (ISO 56003:2019);
 • СД CEN ISO/TR 56004:2021 Оценяване на управлението на иновации. Ръководство (ISO/TR 56004:2019);
 • БДС ISO 56005:2021 Управление на иновации. Методи и инструменти за управление на интелектуалната собственост. Ръководство (ISO 56005:2020), както и 
 • брошурата „ISO и иновациите“.
ISO 56000 Series - news.PNG
Тъй като всички тези стандарти все още не са преведени официално на български език от Българския институт за стандартизация (БИС), ръководителят на ЦТТИС е превел стандартите ISO 56000 и ISO 56005. Целта е те да послужат за разработване и внедряване на система за управление на иновациите и на интелектуалната собственост в Русенския университет още преди да е публикуван стандартът ISO 56001. Това ще даде възможност Русенският университет да бъде първият в България със сертифицирана система за управление на иновациите.
Също през 2021 год. е публикуван и стандартът
 • ISO 56006:2021 Innovation management - Tools and methods for strategic intelligence management – Guidance (Управление на иновации. Методи и инструменти за управление на стратегическа информация. Ръководство).
Този стандарт е закупен самостоятелно от гл. ас. д-р Цветелин Георгиев и преводът му предстои да бъде завършен през летния семестър на академичната 2021/2022 година. Това ръководство ще бъде предоставено на всички декани и ръководители на филиали и катедри, за да се извършва непрекъснат мониторинг на стратегическа информация с цел разработване на търсени интелектуални продукти.

Обучителни семинари по проект ICT_EDUPAND

Управлението на иновациите и генерирането на идеи изисква съгласувани действия от различни заинтересовани страни. Новаторите на утрешния ден трябва да бъдат подготвени за предизвикателствата и да приемат творчеството и находчивостта като част от ежедневието си. Именно подобни умения цели да развие проект ICT_EDUPAND (2020-1-PL01-KA226-HE-096196 Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions). Серия от 4 уъркшопа по иновации в образованието бяха проведени от партньорите по проекта от Норвежкия университет за науки и технологии, Трондхайм:
 • Workshop 1: Changing the culture of higher engineering education (2021-10-25) - Промяна на културата на висшето инженерно образование
 • Workshop 2: Toolbox for innovative engineering education (2021-10-25) - Инструментариум за иновативно инженерно образование
 • Workshop 3: Early innovation project in engineering education (2021-10-27) - Ранен иновационен проект в инженерното образование и 
 • Workshop 4: Redesigning Engineering Mathematics Courses (2021-10-28) - Препроектиране на курсовете по математика за инженери.

Workshop 2 - 046.PNGН

Най-пряко с мисията, основните цели и дейността на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост корелираха втората и третата тема, но ползите от обмяната на опит с колеги от Норвегия, Полша и Сърбия далеч надхвърлят конкретната тематика на семинара.

Провеждане на обучение за докторанти

В периода 11-14 октомври 2021 год. гл. ас. д-р Цветелин Георгиев проведе докторантски курс на тема „Зашита на интелектуалната собственост“. За целта, в платформата E-Learning Shell-2 беше публикуван специализиран сайт на дисциплината. Курсът стъпваше върху основите, положени от инж. Койчо Митев и проф. дтн Веселин Григоров, като същевременно надграждаше с актуална информация от WIPO, EUIPO, EPO, Патентно ведомство на Република България. Бяха анализирани статистически данни и тематични видеоклипове, които предизвикаха интереса на близо 70-те участника в курса. 

2021-10-11 - IS2 - BBB Screenshot.jpg

Удовлетвореността на докторантите беше оценена чрез анкета, а фактът, че 100% от участниците биха го препоръчали и на други докторанти говори еднозначно за ползата от курса. 
В по-широк смисъл, този курс посява семената, от които ще израснат бъдещите новатори и изследователи от научната общност на Русенския университет

Уъркшоп от ISPIM

На 20 юни 2021 год. гл. ас. д-р Цветелин Георгиев взе участие в първия си уъркшоп като член на ISPIM. Темата на работилницата беше "Какво е новото в преподаването и коучинга по иновации" (What’s new in Teaching and Coaching Innovation?). Програмата включваше теми като:
 1. Какво е иновацията и защо тя е от значение?;
 2. Императивът, наречен "Иновация";
 3. Иновативен модел за правене на иновации;
 4. Набор от инструменти за обучение по иновации.
Работилницата бе водена от изтъкнатия английски професор по иновации и предприемачество Джон Бесант (John Robert Bessant) в екип с Бил Ръсел (Bill Russell) и умело модерирана от Леандро Битети от Швейцария. Бяха представени основните постижения по проектите VISION и GAMIFY, както и създадените на тяхна основа безплатни инструменти, стимулиращи творчеството (креативността), иновациите и предприемачеството.
ISPIM Webinar 2021-06-20.jpg


Иновативно младежко ЕКСПО-5

Центърът за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС) представи своята дейност на петото издание на Иновативното младежко ЕКСПО, което се проведе на 9 юни 2021 год. в Канев Център. Във фокуса на преставането беше активността на изследователите от Русенския университет при разработване и регистриране на патенти и полезни модели. Основният акцент, който предизвика интерес у посетителите и участниците в изложението, беше Иновационното портфолио с резултатите от научно-изследователската работа на колегите от осемте факултета и трите филиала на Русенския университет.
InnovationYouthExpo5- Poster.PNG
InnovationYouthExpo5- Certificate.PNGСтратегическа среща на DTC

На 7 май 2021 год. се проведе стратегическа среща на мрежата от Дунавски Трансферни Центрове (DTC). Подготовката за срещата продължи повече от месец и половина. Предварително бе изпратен, попълнен и анализиран специализиран въпросник, който цели да определи стратегията за развитието на членовете на DTC мрежата, координирана Щайнбайс Европа център, за новия период на европейско финансиране 2021-2027.

30 участници в стратегическата среща бяха насърчени от модератора Miljana Cosic да представят за 1 минута себе си, институцията, която представляват и един ключов свой проект с оглед на бъдещата стратегия на DTC. Русенският университет представи целите на проекта "Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда - "5D ALLIANCE", с който той става част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на България 2020-2027.

Dr. Jonathan Loeffler (CEO, Steinbeis 2i GmbH) запозна участниците с очакванията на Щайнбайс Европа център от партньорите в DTC мрежата. Miljana Cosic представи обобщения и анализи на резултатите от анкетирането като акцентира върху:

 • актуализираният план на Европейската Стратегия за Дунавския Регион (EUSDR), Hrizon Europe, InterReg VI DTP Programme;
 •  подходящи обучения за повишаване на знанията и уменията;
 •  възможности за съвместно създаване на концепции за проекти;
 •  разпределяне и преразпределяне на отговорности и финансови ангажименти между партньорите.

DTC.png

В резултат на стратегическата среща всички партньори се съгласиха, че е необходимо да има централизирано координиране на мрежата. 10 от 13 партньора изразиха готовност да дадат своя принос за управлението, координирането на национално/местно ниво. да събират данни и да създават съдържание за уебсайта (https://www.steinbeis-europa.de/dtc_en), както и за сътрудничество по проекти, инициирани от членове на DTC.

От полезен модел към патент

Продължават добрите новини от Патентно ведомство на Република България. Преподавателят доц. д-р Тихомир Тодоров от катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" към Машинно-технологичния факултет на Русенския университет изпрати заглавната страница от своя нов патент Комбайн за бране на рози. Изобретението намира приложение в селското стопанство и в частност- в сектора за събиране на розов цвят.

Patent 67311 Kombayn za brane na rozi.PNG
Патентът е паралелен на защитения през 2020 год. полезен модел (Регистров № 3423 U1). Срокът на защита е 20 години от датата на заявяване, а именно- 13.05.2039 год.


Патент за иновация при електромобилите

Екип в състав доц. д-р Симеон Илиев (ТФ), доц. д-р Данчо Гунев (АИФ) и докторанта Емил Митев успешно защитиха с Патент № 67309 В1 от 29 април 2021 год. своето изобретение Бордова система за управление на електромобили. Тази система успешно се е доказала още през 2019 год. Тогава тя е вградена в автомобила, представил Русенския университет в престижното международно състезание Shell Eco-marathon Europe 2019 в Лондон, Великобритания. 

Patent 67309 Bordova sistema za upravlenie na elektromobili.PNG

Бордовата система е вградена в кормилното устройство на автомобила. Тя включва функционални бутони за управление на автомобила и модулен дисплей. На дисплея се извежда информация за състоянието на акумулаторната батерия, текущата скорост на автомобила и изминатото разстояние, разхода на енергия, оставащото време до крайната цел и др.

Основните предимства на изобретението са: управление на автомобила без необходимост от пускане на волана, фина настройка на положението на волана спрямо кормилния вал, ергономичност и др. Бордовата система може да се използва и за други видове автомобили след съответно адаптиране. За по-подробна информация можете да се свържете с доц. д-р С. Илиев и с доц. д-р Д. Гунев.

Членство в ISPIM

Ръководителят на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост бе приет за член на Международното общество за професионално управление на иновациите (ISPIM - the International Society for Professional Innovation Management). ISPIM обединява професионалисти от областта на научните изследвания, индустрията, консултанти и представители на обществения сектор, които споделят страстта си към управлението на иновациите (иновационния мениджмънт)- как от идеи успешно да се създават нови продукти, процеси и услуги, които да стимулират икономическия растеж и благосъстоянието. ISPIM е създадена в Норвегия през 1983 год. и е най-старата, най-голямата и най-активната иновационна мрежа в света

Logo from https://www.ispim-innovation.com/

Членството в ISPIM на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев му дава достъп до база от знания за иновациите (Innovation Knowledge Base), затворени групи в социалните мрежи LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, както и специализиран канал в YouTube. Д-р Георгиев е част от Специализираната група по интереси, работеща в областта на международните стандарти за системи за управление на иновациите, и Групата за преподаване, обучение и коучинг по иновационен мениджмънт.

Световен ден на интелектуалната собственост

На 26 април 2021 год. Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) за пореден път ще отбележи Световния ден на интелектуалната собственост. Планираните събития трябва да се проведат в периода 18 април - 8 май 2021 год. Можете да проследите редица безплатни уебинари и да ги добавите към своя календар тук.


Международни награди за качествени иновации

На 15 април 2021 год. Европейската организация по качество (European Organization for Quality, EOQ) връчи своите Годишни награди Quality Innovation Awards. Тази награда се връчва ежегодно от създаването ѝ във Финландия през 2007 год. Успехите на Финландия говорят за ползата от подобна инициатива- през 2020 год. Финландия се нарежда на 7 място в света по своя глобален иновационен индекс.

Целта на тези награди е да популяризира иновациите и по този начин да се увеличи броят и качеството на иновациите по цял свят. Създадените иновации се оценяват от признати експерти в съответната област, като това дава възможност за съизмерване на значимостта на иновациите.

Домакин на тазгодишната официална церемония по връчване на наградите за качествени иновации бе Сръбската асоциация по качество (SRMEK). Поради пандемията от COVID-19, събитието се проведе в онлайн формат.

Quality Innovation Award 2021.PNG

През 2020 год. наградите бяха разпределени в 8 категории: потенциални иновации, иновации в областта на кръговата икономика, иновации в здравеопазването, иновации в образованието, иновации в обществения сектор, както и бизнес иновации в три раздела: микро- и старт-ъп компании, малки и средни предприятия и големи фирми с оборот над 50 милиона евро. 

Победителите във всяка от категориите и техните подгласници представиха своите вдъхновяващи, практични и обществено полезни иновации. Всички наградени организации бяха поздравени лично чрез видео съобщения от посланиците на съответните държави.

Победител в категория "Здравеопазване" и носител на голямата награда "Иновация на иновациите" е The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University със своята иновация за трансплантиране на органи без прекъсване на кръвотока.

За повече информация можете да се обърнете към ръководителя на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост, гл. ас. д-р Цветелин Георгиев.

Доклад за състоянието на трансфера на технологиите в България

На 10 март 2021 г. на специално организиран уебинар бе представен доклада за състоянието на трансфера на технологии в Република България. По покана на проф. д-р Владя Борисова, Директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, гл. ас. д-р Ц. Георгиев взе участие в уебинара, организиран съвместно със Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), и Патентното ведомство на Република България.

Webinar 2021-03-10 TTO in BG.PNG

Уебинарът бе открит с приветствия към участниците от представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката на Република България, както и ръководителите на специализираните организации:

Докладът за състоянието на трансфера на технологиите в България бе представен от г-н Ашли Стивънс (Ashley J. Stevens), президент на Focus IP Group, LLC, САЩ. Сред основните констатации на доклада са:

 • няма специално заделено финансиране на ТТО;
 • комерсиализацията на интелектуалната собственост (ИС) е ограничена, което донякъде се дължи на неясната собственост върху ИС;
 • в 60% от университетите няма институционална политика за управление на ИС;
 • преподавателите нямат мотивация за създаване, регистриране и трансфер на технологии и ИС.

Като препоръки и действия за справяне с горепосочените проблеми в доклада  са дадени следните насоки:

 • необходимо е допълнително обучение по ИС на изследователи и преподаватели;
 • трансферът на технологии да стане критерий за кариерно развитие;
 • университетите да се възползват от възможностите, дадени от Постановление №61 на МС (02 април 2020 год.) за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. Текстът на Постановлението може да бъде намерен тук.

Уебинарът приключи с дискусия между организаторите и представителите на научни институции и индустриални организации.

Видео от уебинара можете да намерите на Facebook страницата на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС София (Линк).

Нови възможности за заявяване на 51 от електронните услуги на Патентното ведомство

От 01.03.2021г. на електронния портал на Патентно ведомство са налични нови възможности за заявяване на 51 от електронните услуги, предоставяни от ведомството.
Всички услуги по вторични действия за марки, дизайни, патенти, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на Република България, които могат да касаят нерегистрирани обекти на индустриалната собственост, вече могат да бъдат заявявани и за обекти, които все още не са публикувани, но са заявени по електронен път от същия потребителски профил, от който се заявява услугата.
Повече информация можете да намерите в Указания за ползване на електронни услуги.

Русенският университет във водеща статия на американското списание Quality Progress

На корицата на мартенския брой на списание Quality Progress е поместена статията Back On Track- Three Must-Haves For You And Your Organization To Emerge From The COVID-19 Crisis (Обратно на пистата – три задължителни неща за Вас и Вашата организация, за да излезете от кризата COVID-19). 

Начините за справяне с кризата са класифицирани в три категории: гъвкавост, комуникация (обмен на информация) и подготвеност. Русенският университет е даден за пример в областта „доказана гъвкавост чрез създаване на нови продукти в отговор на пандемията“: „В Русенския университет в България един мултидисциплинарен екип от изследователи и преподаватели е изобретил нова маска за лице с метално нанопокритие, проектирано така, че да убива всеки вирус, който влезе в контакт с маската“.

Цялата новина можете да прочетете тук.

Първо издание на Иновационното портфолио на Русенския университет

Трудът на колегите от Русенския университет и регистрирането на тяхната интелектуална собственост вече има още една възможност да се популяризира. 

IP portfolio 2020 faces.PNG

Центърът за трансфер на технологии и интелектуална собственост разработи този нов начин на представяне на заявените и регистрирани през 2020 год. патенти и полезни модели. Те допълват действащите към края на 2020 год. обекти на интелектуалната собственост. Можете да свалите Иновационно портфолио 2020 от тук.

Президентът Румен Радев "България е на 37-о място в класацията на Глобалния Иновационен Индекс"

Глобалният Иновационен Индекс (The Global Innovation Index - GII) през 2020 година е посветен на темата "Кой ще финансира иновациите". Тази тема е още по-актуална на фона на кризата, породена от пандемията от COVID-19. Пълният текст на доклада може да бъде свален от сайта на Световната организация по интелектуална собственост (WIPO).
Според Президента Радев, в областта на патентите и полезните модели се наблюдава пик през последните 10 години. Официалните данни на WIPO нареждат България в Топ 3 на най-бързо прогресиращите държави със средни нива на доходите. Той сподели това в свое обръщение към участниците в Националния конкурс „Иновативно предприятие”. Формалният повод за това бе проведеният под егидата на Президента Радев и с подкрепата на Enterprise Europe Network Шестнадесети Национален иновационен форум „Икономическа устойчивост чрез иновации“Новината бе съобщена в централната емисия "Новини" на БНТ1.
В представената на форума публикация "Иновации 2020" Русенският университет има поводи за гордост. Той се нарежда сред елитна група от:
 • Топ 5 на висшите училища в страната, които имат издадени патенти за 2019 г. от Патентното ведомство на Република България;
 • Топ 10 на висшите училища с регистрирани полезни модели;
 • Топ 20 участници в институционалната класация SCImago, която нарежда нашия университет на най-високи позиции от МОН при оценка на постигнатите резултати от научна дейност и е предпоставка за дефинирането ни като изследователски университет.
Русенският университет е даден за пример и в областта на социалното предприемачество. Повод за това е реакцията срещу COVID-19 чрез производство с помощта на 3D-принтери на шлемове за индивидуална защита.


Стандартизиране на методите и инструментите за управление на интелектуалната собственост

Ефикасното управление на интелектуалната собственост е ключово за поддържане на процеса на иновации, има основно значение за растежа и защитата на организацията, и е двигател на конкурентоспособността. На 24 ноември 2020 год. ISO официално публикува стандарт с указания за методите и инструментите за управление на интелектуалната собственост.

ISO 56005:2020 предлага указания в подкрепа на ролята на интелектуалната собственост в рамките на управлението на иновациите. Този стандарт цели да се обърне внимание на следните въпроси, свързани с управлението на интелектуалната собственост на стратегическо и оперативно ниво:
 • създаване на стратегия по отношение на интелектуалната собственост, за да се подпомогнат иновациите в дадена организация;
 • създаване на систематично управление на интелектуалната собственост в рамките на иновационните процеси;
 • прилагане на съгласувани инструменти и методи за управление на интелектуалната собственост в подкрепа на ефикасното управление на интелектуалната собственост.
Според указанията на ISO, този нов стандарт може да се използва за иновационни дейности и инициативи от всякакъв вид.

Изследователи от Русенския университет с идея за интегриране на иновациите в системата за управление

В периода 12-13 ноември 2020 год. се проведе 59-та Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", посветена на 75-годишния юбилей на Русенския университет. В рамките на секция "Качество на висшето образование" екип в състав гл. ас. д-р Цветелин Георгиев- Ръководител на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост, доц. д-р Борис Евстатиев- Директор на НИС, и доц. Борис Сакакушев представи доклад на тема "Подобряване на системите за управление на образователни организации чрез интегриране на качество и иновации". Докладът впечатли със своите обхват, задълбоченост и атрактивност. След презентацията бяха зададени въпроси, които ще подпомогнат екипа на НИС в разработване и внедряване на система за управление на иновациите като част от вътрешната система за управление на качеството в Русенския университет. Можете да се запознаете с изнесената презентация като я свалите от тук. След публикуване на научния доклад ще бъде предоставена и връзка към пълния му текст.

Дунавският Трансферен Център дава достъп до полезни материали по предприемачество

Онлайн платформата на мрежата от Дунавски Трансферни Центрове от тази седмица има полезно ново попълнение. Всички студенти, преподаватели от Русенския университет могат да се възползват от публикуваните материали по предприемачество. Към тях вече са добавени 10 модула, които са разработени в резултат от работата по проект DANUBECHANCE2.0 Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region (2018-2021).

Международни стандарти в помощ на иновациите

Най-новият брой на списанието ISO Focus, издавано от Меджународната организация за стандартизация ISO, е посветен на иновациите. Разгледани са теми като "Иновации за по-добро бъдеще", "Цикъл на управление на иновациите" и "Как серията стандарти ISO 56000 може да осигури устойчивостта на иновациите в организациите". Последната тема е в процес на разработване от екип под ръководството на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, след което тя ще бъде предложена за внедряване в Русенския университет.

Иновация за превенция на заразяване с COVID-19

Лятото е време за отдих и възстановяване. Изследователи от Русенския университет опровергават това клише с ново изобретение- филтър на маска за лице срещу патогени и вируси. Основното предимство на изобретението се състои в превантивното ограничаване на разпространението на патогени и вируси. Бившият ръководител на Центъра по интелектуална собственост инж. Койчо Митев е автор на концепцията за изобретението, представено от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев на 6 август 2020 г., на специална пресконференция в Русенския университет. Новосъздадената интелектуална собственост на екип от 14 изобретатели ще бъде защитена с патент и като полезен модел. Пълният текст на новината можете да намерите в раздел "Новини" на страницата на Русенския университет.

Доц. Цветан Димитров от Филиала на Русенския университет в Разград с полезен модел

Доц. Цветан Димитров, в екип от 5 изобретатели, защити като полезен модел № BG 3820 U1 "Син керамичен пигмент на база отпадни Со-Мо катализатори".  Доц. Димитров е втори член на колектива и голяма част от синтезите са правени в Разград. Заявката е платена от Университет "Асен Златаров" гр. Бургас по съвместен проект, на който Доц. Димитров е втори ръководител. Полезнят модел влиза в действие от 23.04.2020 год., а потвърждението на публикувано в бюлетин №7.2 на Патентното ведомство на Република България на 31.07.2020 год.

Интердисциплинарен екип от Русенския университет успешно регистрира полезен модел

На 15.07.2020 год. Патентното ведомство на Република България публикува официалната регистрация на полезен модел № BG 3737 U1 "Система за измерване на физическото състояние на човека". Полезният модел е съвместно притежание на Русенски университет "Ангел Кънчев" и интердисциплинарен екип в състав: гл. ас. д-р Емил Янков (МТФ), доц. д-р Асен Асенов (ТФ), гл. ас. д-р Искра Илиева (ТФ) и доц. д-р Борис Евстатиев (ФЕЕА).

Полезният модел се отнася до система за измерване физическото състояние на човека с цел установяване на визуална, силова и функционална симетрия и асиметрия при координацията на движението на мускулните групи на човешкото тяло. Системата ще намери приложение в научноизследователската и приложна дейност в образованието и здравеопазването за превантивен контрол при оценка на състоянието на мускулния баланс.

Няколко факта правят приятно впечатление при създаването и регистрирането на полезния модел: 
 • той е един от основните резултати на проведените през 2019 год. проекти от университетския фонд "Научни изследвания";
 • той увенчава интелектуалния капацитет и усилията на колеги от различни изследователски области и от различни структурни звена, но обединени от обща цел в полза на обществото;
 • от датата на заявяване (20.02.2020 год.) до публикуването на официална регистрация преминават по-малко от 5 месеца.

Желаем още нови успехи на колегите, регистрирали полезния модел! Нека техният пример бъде още един мотив за всички изследователи от научната общност на Русенския университет да създават и успешно да защитават своята интелектуална собственост.

VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020”

На 24.02.2020 год. от проф. дтн инж. Георги Попов- Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене се получи покана за участие в VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020” от 22 до 25 юни 2020 г. в град Варна. Можете да представите доклади в три направления: теоретични проблеми на иновациите, иновационна политика и иновационен мениджмънт, и иновационни решения. За повече информация вижте сайта на научния конгрес.

Урсула фон дер Лайен за иновациите и дигиталното бъдеще на Европа

На 19.02.2020 год. Европейската Комисия публикува изказването на Урсула фон дер Лайен за дигиталното бъдеще на Европа. В него тя поставя акцент върху изкуствения интелект, големите данни и техното качество, достъпът на изследователските екипи до такива данни и целенасоченото им използване за разработване на иновации. По-подробна информация за изказването можете да намерите тук.

Нова добра практика в областта на иновациите

На 18.02.2020 год. ISO публикува първия стандарт за управление на иновациите- ISO 56000:2020 Innovation management — Fundamentals and vocabulary. Този стандарт е създаден, за да подпомогне създаването на кохерентна, последователна и всеобща рамка за:

a) разбиране на основните термини, определения, концепции и принципи, свързани с управлението на иновациите;

b) подпомагане на организацията при създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на система за управление на иновациите, както и други стандарти за управление на иновациите, и

c) улесняване на комуникацията (обмена на информация) и създаване на условия за осъзнаване на дейностите, свързани с иновации, в рамките на организацията и между организациите.

За повече информация посетете сайта на ISO. На 19.02.2020 год. е публикувана и статията "Вдъхновяване на успешни иновации с нов международен стандарт". 

ПВ на РБ.JPG

Посещение на Патентно Ведомство на Република България, София


На 13.02.2020 год. Ръководителят на ЦТТИС проведе срещи с експерти от Патентното Ведомство на Република България в София. Бяха уточнени възможностите за получаване на информация, свързана със защитата на интелектуалната собственост на изследователи от Русенски университет "Ангел Кънев". Наред с това се проведоха предварителни разговори за организиране и провеждане на разяснителни семинари по интелектуална собственост от представители на Патентното Ведомство.
След срещата в Патентното Ведомство, д-р Георгиев посети Университета за национално и световно стопанство (УНССи неговият Институт по интелектуална собственост и лидерство. За библиотеката на ЦТТИС е закупена книгата на проф. Борислав Борисов "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма". Проф. Борисов е Председател на Националната асоциация по интелектуална собственост и Директор на Университетския център по интелектуална собственост на УНСС.

Уебинар по интелектуална собственост

На 11.02.2020 год. European Patent Office проведе 90 минутен уебинар на тема "PATSTAT Online". Експерите Johannes Schaaf и Geert Boedt представиха възможностите на онлайн базата от патенти на Европейското Патентно Ведомство. Статистиката позволява да се правят търсения по вид на интелектуалната собственост, периоди на увеличена активност при заявяване и получаване на патенти, кои са най-активните държави при защита на интелектуалната собственост и къде евентуални конкуренти / изобретатели защитават своите права. Данните от тези търсения могат да се експортират към Excel или Access, а след обработването им да служат за вземане на решение за управление на иновациите. По-подробна информация и презентацията от уебинара можете да получите от Ръководителя на ЦТТИС.