ЦЕЛ:

Придобиване и разпространяване на знания и умения за защита на интелектуалната собственост на преподаватели, докторанти и студенти от Русенския университет чрез регистрация на патенти за изобретение, свидетелства за полезен модел, за промишлен дизайн, за търговска марка, за топология на интегрална схема, за нов сорт растение, порода животно или биологичен вид, придобиване на сертификати за защитени авторски права и др.

ЗАДАЧИ:

  • подготовка на кадри от всички факултети, които да реализират целта и задачите на центъра за защита на интелектуалната собственост;
  • запознаване на студенти в "бакалавърска" и "магистърска" степен с основите на интелектуалната собственост;
  • провеждане на курсове за докторанти и преподаватели по защита на интелектуалната собственост;
  • провеждане на семинари по защита на интелектуалната собственост;
  • консултиране на студенти, докторанти и преподаватели с цел защитаване на резултатите от научноизследователски проекти като интелектуалната собственост;
  • участие в регионални, национални и европейски проекти в областта на интелектуалната собственост.


Архивирани отчети за дейността на ЦИС можете да намерите по-долу: