Дунавският трансферен център (ДТЦ) е създаден по проект по Седма рамкова програма FP7 609497 Международна мрежа за коопериране в Дунавския регион "Danube-INCO.NET" с координатор проф. дтн Христо Белоев. Продължителността на проекта е от 2014 год. до 2016 год. ДТЦ работи в пряко сътрудничество с Щайнбайс Еуропа Центрум (Германия).

Архивирани отчети за дейността на ЦТТИС можете да намерите по-долу: