1. Поднаправление Международно сътрудничество (ПМС) - обща информация

    Мисия: ПМС осъществява връзката и взаимодействието на Русенския университет с неговата външна среда в международен план чрез управление на международните контакти и партньорства и международната комуникация на университета.
Ръководни принципи: ПМС осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията на базата на отвореност, сътрудничество, диалог и готовност за промяна в съответствие с изискванията на външната среда.
       Цели:
  • Непрекъснато утвърждаване на международния имидж и престиж на Русенския университет.
  • Поддържане и развитие на съществуващите международни партньорства на университета.
  • Разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия на университета в международен план.
  • Популяризиране и насърчаване на възможностите за квалификация, преквалификация и личностно развитие на академичния състав чрез специализации, участия в семинари и др., финансирани по международни програми (извън осъществяваните по програма Еразъм). 
  • Разширяване на спектъра от международни инициативи на университета.

2. Двустранни и многостранни договори и споразумения​


Русенски университет „Ангел Кънчев" е търсен и ценен партньор, както в Европа, така и в света. Доказателство за това са сключените  договори за сътрудничество и меморандуми за разбирателство с институции от 32 държави. Към 1.03.2024 г. Русенски университет "Ангел Кънчев" има активни 124 международни договори за сътрудничество с образователни институции и компании от 32 страни. Повечето договори са безсрочни, които показва голямото доверие от страна на партньорите от цял свят, че институцията ще изпълни поетите задължения.

ДЪРЖАВА     БРОЙ СПОРАЗУМЕНИЯ
АЗЪРБАЙДЖАН3
АРМЕНИЯ2
БЕЛАРУС2
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ1
ВИЕТНАМ10
ГЕРМАНИЯ2
ГРУЗИЯ5
ИТАЛИЯ1
ИСПАНИЯ2
КАЗАХСТАН5
КИРГИЗСТАН3
КИТАЙ6
КОСОВО1
МАКЕДОНИЯ2
МАЛАЙЗИЯ1
МОЛДОВА3
ПОЛША3
ПОРТУГАЛИЯ1
РУМЪНИЯ19
РУСИЯ15
САЩ1
СЛОВАКИЯ2
СЛОВЕНИЯ1
ТАДЖИКИСТАН1
ТАЙЛАНД1
ТУРЦИЯ10
ТУНИС1
УЗБЕКИСТАН6
УКРАЙНА11
УНГАРИЯ1
ФРАНЦИЯ1
ЧЕХИЯ1
32 ДЪРЖАВИ124 ДОГОВОРА