​1. Поднаправление Международно сътрудничество (ПМС) - обща информация

      Мисия: ПМС осъществява връзката и взаимодействието на Русенския университет с неговата външна среда в международен план чрез управление на международните контакти и партньорства и международната комуникация на университета.
Ръководни принципи: ПМС осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията на базата на отвореност, сътрудничество, диалог и готовност за промяна в съответствие с изискванията на външната среда.
       Цели:
  • Непрекъснато утвърждаване на международния имидж и престиж на Русенския университет.
  • Поддържане и развитие на съществуващите международни партньорства на университета.
  • Разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия на университета в международен план.
  • Популяризиране и насърчаване на възможностите за квалификация, преквалификация и личностно развитие на академичния състав чрез специализации, участия в семинари и др., финансирани по международни програми (извън осъществяваните по програма Еразъм). 
  • Разширяване на спектъра от международни инициативи на университета.

2. Двустранни и многостранни договори и споразумения​


Русенски университет „Ангел Кънчев" е търсен и ценен партньор, както в Европа, така и в света. Доказателство за това са сключените  договори за сътрудничество и меморандуми за разбирателство с институции от 31 държави. Към 1.01.2021г. Русенски университет "Ангел Кънчев" има активни 111 международни договори за сътрудничество, а в момента се подготвят за подписване още три договора, свързани с обучението на студенти от европейски университети и издаване на двойни дипломи. Повечето договори са безсрочни, които показва голямото доверие от страна на партньорите от цял свят, че институцията ще изпълни поетите задължения.

ДържаваБрой институции, партньори на
Русенски университет
1.
Азърбайджан2
2.
Албания1
3.Армения2
4.Беларус2
5.Великобритания1
6.Виетнам6
7.Германия2
8.Грузия3
9.Италия1
10.Испания1
11.Казахстан8
12.Киргизстан3
13.Китай7
14.Косово2
15.Македония2
16.Малайзия1
17.Молдова2
18.Монголия1
19.Полша1
20.Португалия1
21.Румъния17
22.Русия18
23.САЩ1
24.Словакия1
25.Словения1
26.Таджикистан3
27.Турция10
28.Узбекистан3
29.Украйна9
30.Унгария1
31.Франция
1
32.
Чехия
1
Общо:​32 страни
118