​1. Поднаправление Международно сътрудничество (ПМС) - обща информация

      Мисия: ПМС осъществява връзката и взаимодействието на Русенския университет с неговата външна среда в международен план чрез управление на международните контакти и партньорства и международната комуникация на университета.
Ръководни принципи: ПМС осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията на базата на отвореност, сътрудничество, диалог и готовност за промяна в съответствие с изискванията на външната среда.
       Цели:
  • Непрекъснато утвърждаване на международния имидж и престиж на Русенския университет.
  • Поддържане и развитие на съществуващите международни партньорства на университета.
  • Разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия на университета в международен план.
  • Популяризиране и насърчаване на възможностите за квалификация, преквалификация и личностно развитие на академичния състав чрез специализации, участия в семинари и др., финансирани по международни програми (извън осъществяваните по програма Еразъм). 
  • Разширяване на спектъра от международни инициативи на университета.

2. Двустранни и многостранни договори и споразумения​


Русенски университет „Ангел Кънчев" е търсен и ценен партньор, както в Европа, така и в света. Доказателство за това са сключените  договори за сътрудничество и меморандуми за разбирателство с институции от 32 държави. Към 1.01.2022г. Русенски университет "Ангел Кънчев" има активни 122 международни договори за сътрудничество с образователни институции и компании от 32 страни. Повечето договори са безсрочни, които показва голямото доверие от страна на партньорите от цял свят, че институцията ще изпълни поетите задължения.

ДържаваБрой договори
1Азърбайджан2
2Албания1
3Армения2
4Беларус2
5Великобритания1
6Виетнам6
7Германия2
8Грузия3
9Италия1
10Испания2
11Казахстан8
12Киргизстан3
13Китай7
14Косово2
15Македония2
16Малайзия1
17Молдова3
18Монголия1
19Полша1
20Португалия1
21Румъния20
22Русия18
23САЩ1
24Словакия1
25Словения1
26Таджикистан3
27Турция12
28Узбекистан3
29Украйна9
30Унгария1
31Франция1
32Чехия1
  
Общо32 страни122