Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"


ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04.10.2021 г. ДО  20.10.2021 г.

ЦЕНТРАЛЕН  КОРПУС  ЕТАЖ 1  В  КАБИНЕТ 246  ОФИС – 5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.        Заявление за стипендия, закупена от книжарницата на РУ, подпечатан успех от факултетната канцелария вписан курс, факултетен №, IBAN  на личната банкова  сметка    и телефон за справка.

- Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.

- Минимален успех от  2 – 4 курс  успех 4.00 от приключила учебна година.

- Студенти първи курс – бакалаври и магистри имат право на стипендия след първи семестър.

- Студенти платено и дистанционно обучение нямат право на стипендия.

2.       Удостоверение за доходи на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2021 г. – 31.08.2021 г. Документът да съдържа  подписи – ръководител и гл. счетоводител, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие или учреждение, което го издава.

- Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи.

- При безработни родители  се представя  документ за регистрация в Бюро по труда и обезщетение за определения период.  За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при нотариус.

- Земеделските производители, които реализират доход сезонно ( веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от настоящата или предходна календарна година. Представят документ за регистрация, като земеделски производител.

- При родители  пенсионери  – размер на пенсията по месечно от  „Пенсионно осигуряване".

- При починал родител, копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване".

- Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.

- Семейни студенти в редовна форма на обучение - доходи не се изискват. Представя се само копие от брачното свидетелство.

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ НА РОДИТЕЛ С ДЕТЕ ПОД 6 ГОДИНИ, СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЯ И СТУДЕНТИ БЕЗ ДВАМА РОДИТЕЛИ

 ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 4.10.2021 Г. ДО 20.10.2021 Г.

ПМС № 90 / 26.05.2000 Г. ЧЛ.3 

  Стипендия се отпуска без ограничение на:

Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа и  студенти  с деца до 6 години.

Студенти, подали документи с невярно съдържание, или представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването. 


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"