Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИДЕНДИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2022-2023 Г.

Заявление -декларация за стипендия можете да изтеглите от ТУК.


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2022/2023 г.

ще се приемат от  06.03.2023г. до 22.03.2023 г.

в отдел „Стипендии и здравно осигуряване "

( Централен корпус, етаж 1, кабинет 246)

тел. за връзка: 082/888 327 –  З. Димитрова

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.  Заявление за стипендия (закупено от книжарницата на РУ или принтирано от сайтовете на Студентски съвет и на РУ) с подпечатан успех от факултетната канцелария, вписан курс, факултетен №, IBAN  на личната банкова  сметка и телефон за връзка.

- Студенти с неуспешно положени изпити до момента нямат право на стипендия.

- Минимален успех 4.00 за последните два семестъра. (за I курс – успех от първи семестър)

- Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение, както и студенти в собствена форма на финансиране (бакалаври и магистри), нямат право на стипендия.

2. Удостоверение за лична банкова сметка.

3. Удостоверение за доходи на родителите, издадено по месеци и включващо брутното трудово възнаграждение за периода 01.08.2022 г. – 31.01.2023 г.  Документът е необходимо да съдържа подписи на ръководител и гл. счетоводител, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие или учреждение, което го издава.

- Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи.

- При безработни родители  се представя  документ за регистрация в Бюро по труда. Ако на лицето се изплаща парично обезщетение за безработица, се представя Удостоверение за изплатените обезщетения за определения период, издадено от НОИ.  За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при нотариус.

- Земеделските производители представят документ за регистрация като земеделски производител и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.

- Родители, които имат регистрирана фирма удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверено с печат на фирмата

- При родител, който е пенсионер  – документ за размера на пенсията по месеци , издаден от  „Пенсионно осигуряване".

- При починал родител - копие от смъртен акт и документ за размера на пенсията на студента за определения период, издаден по месеци, от „Пенсионно осигуряване".

- При разведени родители – копие от съдебното решение за развод и  документ за дохода на родителя, при когото живее студента.

- Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.

- Семейни студенти в редовна форма на обучение - доходи не се изискват. Представя се само копие от брачното свидетелство.

 Стипендия се отпуска без ограничение на:

Несемейни студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти с починал родител, другият - с трайни увреждани; студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа;  студенти  с деца до 6 години.

Студенти, които подадат документи с невярно съдържание или представят чужда банкова сметка, се лишават от правото да получават стипендия до края на целия период на обучение. (BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"