10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА

УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЛАБОРАТОРИЯ „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“

Филм, създаден от преподаватели и студенти, представи ретроспективно 10-годишната дейност на учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра, създадена през 2013 г. по Фонд „Научни изследвания“ към Русенския университет, с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова и технически сътрудник гл. ас. д-р Милен Сапунджиев.
Семинари, участия в конференции, творчески срещи, експедиции, работа в архив, дигитализиране на документи, създаване на паметни листи за събития и личности, изложби, филми – 10 години тези дейности обединяват студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“ с изявени интереси в областта на хуманитаристиката.
Днес 90 % от тях са успешно реализирали се учители.
 ИНТЕРАКТИВНИТЕ МОНИТОРИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

„Интерактивните монитори в образователния процес. Приложение и възможности „– това беше темата на обучението с преподаватели във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" на 24 ноември 2023 г.  Благодарим на лекторите – проф. д-р Ангел Смрикаров и гл. ас. д-р Мая Маркова за полезната и атрактивно представена информация!
Интерактивните монитори са задължителен елемент от съвременната образователна среда. Активното им използване има редица предимства  - подобрява дигиталната грамотност на младите хора; спестява време в преподаването на учебния материал;  ангажира по-пълноценно  участниците в образователния процес и дава възможности за по-добро сътрудничество;  дава възможност за синхронизация с облачни устройства и провокира употребата на иновативни методи на обучение.

Галерия

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – СИЛИСТРА

ПРОВЕДЕ ТРЕНИНГ СЪС СТУДЕНТИ ОТ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

НА ТЕМА:

„УМЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА КАРИЕРАТА“

На 20 ноември 2023 г. представители на Центъра за кариерно ориентиране – Силистра проведоха две ателиета със студенти от трети и четвърти курс, Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ (спец. „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, „Педагогика на обучението по физика и информатика“, „Математика и информатика“, „Автомобилно инженерство“) с цел подготовка за успешен избор на подходяща за уменията им работна среда и пълноценна професионална реализация.
Работният процес бе организиран в две ателиета.
Със съдействието на Стела Павлова - кариерен консултант, който подготви и реализира събитието, студентите имаха възможност да усвоят важни умения за планиране на кариерата, за изясняване на своята мотивация да работят като учители или инженери, да осмислят ролята на личния стил по отношение на професионалните задължения.
Работата във втория панел постави акцент върху информация за актуални насоки при изготвяне на CV, професионална характеристика на педагога, избор на работодател, поведенчески модел по време на интервю за работа и др.
Практическите моменти в работния процес и свободата да се представят различни гледни точки по обсъжданите проблеми създадоха провокативна и творческа атмосфера, която даде възможност за споделяне на мнения, опит, въпроси относно професионалната реализация на младите хора.
Благодарим на представителите на Центъра за кариерно ориентиране за съпричастието към подготовката на студентите за избор на успешна стратегия при търсенето на работна среда, която съответства на знанията, уменията и ценностите им!

Галерия

СЪХРАНЕНАТА ПАМЕТ Е СЪХРАНЕНО ДОСТОЙНСТВО

На12 ноември 2023 година се навършват 110 години от рождението на Пирин Бояджиев – учител, краевед, литературовед, преводач, поет, почетен гражданин на Силистра. В навечерието на годишнината преподаватели от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, дългогодишни учители и представители на Регионалния исторически музей – Силистра, със съдействието на

г-н Минчо Йорданов – областен управител на област Силистра, проведоха семинар на тема „Възрожденски дух и европейски хоризонт в творчеството на Пирин Бояджиев“. Материалите от семинара ще бъдат отпечатани в паметен лист за Пирин Бояджиев.

Семинарът се проведе в Букурещ, град, който оставя дълбока следа в живота и делото на Пирин Бояджиев. В  Букурещкия университет той се дипломира със специалност Романска филология. Посещава и лекции по румънска и френска литература и история. Хуманитаристиката импонира на неговия темперамент и е в съзвучие с неговия духовен хоризонт. Редом с добросъвестната научна подготовка и часовете, прекарани в задълбочени проучвания по проблеми на Българското възраждане в Румъния в Университетската библиотека и библиотеката на Румънската академия на науките, той се отделя време и за културни занимания – пее в черковния хор и взема участие в  самодейната театрална трупа.

В периода 1940-1954 години работи в българското частно училище в Букурещ, където преподава български език, история, педагогика и методика на БЕ и История, тъй като в периода от 1948 до 1956 г. училището се трансформира в педагогическо. То е духовен и културен център, в който се подготвят учители за българските училища в Банат.

Интелектуалният потенциал и добрата научна подготовка на Пирин Бояджиев са основната причина да бъде поканен отначало като лектор, а по-късно като научен сътрудник на Румънския институт за балкански проучвания от директора Виктор Папакостя, в чието лице П.Бояджиев има свой ментор, приятел, събеседник.

В този период той има възможност да разгърне научните си интереси в областта на компаративистиката, да работи върху проучване на българо-румънски културни връзки. В резултат на тази дейност публикува 10 научни съобщения,  в сп. „Балкани“ – двадесетина рецензии, пред радио Букурещ – около 15 беседи за представителни автори от българската литература като Гео Милев, Никола Фурнаджиев; Ел. Багряна, превежда и популяризира творчеството на Фани Попова-Мутафова, Мара Белчева, Бленика, Яна Язова, Магда Петканова, Ана Каменова и др. и за характерни българо-румънски културни връзки.

В семинара се включи и г-н Лука Велчов – ученик на Пирин Бояджиев в Българското училище в Букурещ, понастоящем председател на българската общност "Братство" в Румъния и наш любезен домакин. С дълбоко вълнение той споделя: „Аз съм възпитаник на изключителния педагог Пирин Бояджиев.  Той е човекът, направил всичко възможно що се отнася до създаване на учебници по български език, защото тогава в българското училище в Букурещ всички предмети, с изключение, разбира се, на румънския език, се преподаваха на български език. Така Пирин Бояджиев превежда учебници и участва в създаването на такива“.

От много години Лука Велчов е живата памет на българщината. С апостолски дух и неизчерпаема отдаденост той съхранява и споделя разказа за българското историческо и културно присъствие в Букурещ. И нас поведе по пътеките на съхранената памет  - гробниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, Димитър Хадживасилев; мястото, където са били тленните останки на Г.С. Раковски; места, свързани с делата на БРЦК, с личности като Ботев, Левски, Каравелов, Вазов...паметни плочи, паметници, имена на булеварди и улици...Енциклопедизмът на познанията, ораторският талант, енергията и изключителната страст на Лука Велчов са живо въплъщение на съвременен будител, приел за своя мисия да пази паметта за предходниците будители. Като своя учител!

Защото съхранената памет е съхранено достойнство!

Какъв контрапункт на рушащата се материя!

Галерия


МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА, 2023


На 27.10.2023 във Филиал Силистра на Русенския университет се проведе научна конференция в контекста на 62-та  годишна международна конференция на Русенския университет с обединяваща тема: Нови индустрии, дигитална икономика, общество – Проекции на бъдещето“ – VI.

В Програмата на конференцията бяха включени 29 доклада от  37 участници от България (София, Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали, Добрич, Силистра), Русия (Дубна), Румъния (Констанца) и Албания (Корча).

Конференцията се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн. Докладите бяха  представени в три секции:

Педагогика, Психология, Методика на обучението по…

Филология,

Технически науки.

 

Автори на пленарните доклади бяха:

  • Проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова –

    Педагогически факултет

СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Учителят на бъдещето – между

традиционността и иновативността;

 

  • Проф. д.с.н. Цветан Давидков –

Факултет по икономика и бизнес администрация

СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Професиите в перспективата на

ценностите;

  • Д-р Даниела-Кармен Стойка –

Университет „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания

Тема: Иновативни тенденции при

преподаването и изучаването на

малцинствените езици.

 

В конференцията участваха 37 докладчици от България (София, Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали, Добрич, Силистра), Русия (Дубна), Румъния (Констанца) и Албания (Корча).

 

Проф .д.с.н. Давидков и доц. Захарий Дечев подариха книги, които ще обогатят библиотечния фонд на Филиал Силистра.

Галерия

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА

„ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ"

Преподаватели от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев", като част от екипа на Русенския университет, участваха в семинар на тема „Дигитална трансформация в обучението на бъдещи учители" по Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители", който се проведе във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" на 23 и 24 октомври 2023 г. В семинара участваха преподаватели от 15 университета.
Събитието беше открито с приветствени думи от от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" проф. д-р Димитър Димитров  и от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.
Домакините откриха Център за иновативни образователни технологии, финансиран от МОН – трети след ЦИОТ в Русенския университет и в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.


ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

На 28.09.2023 във филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" беше открита академичната 2023-2024 година и се връчиха дипломи на абсолвентите от випуск 2023 година.

 На тържеството присъства Минчо Йорданов - Областен управител на област Силистра, който отправи пожелания за успех и високи постижения през годината към студентите и преподавателите и за добра професионална реализация на абсолвентите. Получени бяха поздравителни адреси от д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра и от д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет – Силистра.  Красимира Недкова – председател на Студентския съвет, отправи думи на признателност към преподавателите и колегите си от името на абсолвентите.  

В празничното събитие участваха – проф. д-р Пламен Даскалов -  заместник-ректор на Русенския университет и представител на Ректорското ръководство, доц. д-р Анка Кръстева – заместник-декан  на факултет Електротехника, електроника и автоматика, доц. д-р Светлозар Цанков – заместник-декан на  факултет Природни науки и образование, доц. д-р Симеон Илиев – заместник-декан на Транспортен факултет, които връчиха дипломите на студентите от различните специалности.

Атанаска Караолова – спец. Педагогика на обучението по български език и английски език, получи лаптоп от НФО „Рицари на доброто" за най-висок успех от следването си в първи курс.

На всички студенти и преподаватели пожелаваме успешна година и удовлетворение от постигнатите резултати!

На всички абсолвенти – сполука и успешна професионална реализация!

Галерия

Филиал Силистра се включи в инициативата „Нощ на учените"

     На 25 септември 2023 г. Филиал Силистра  на Русенския университет „Ангел Кънчев" с партньорството на Регионален исторически музей, Силистра; Институт за балканистика с Център по тракология-БАН, Асоциация  Acces – Кълъраш, Румъния; СНЦ „Паралел Силистра"се включи в инициативата Европейска „Нощ на учените". Събитието се организира за втора година и има за цел да сближи преподаватели, изследователи и публичен сектор и да насърчи младите хора да се насочат към научна кариера. Обединяващата тема „Културна памет и дигиталност" е своеобразна пресечна точка между миналото и бъдещето и поставя акцент върху необходимостта да се търсят възможности за съчетаването на различен тип дейности - изследователска, аналитична, творческа, комуникативна в стремежа да се съхрани и популяризира културно-историческото наследство.

     Гости на събитието бяха Минчо Йорданов – областен управител на област Силистра, и Илиян Великов  - заместник областен управител.

    В Археологическия музей на Силистра беше експонирана фото изложба „Културно-историческото наследство на ЮНЕСКО" с авторски фотографии от Италия, Перу, Мексико, Португалия, България и др. на преподаватели от Филиал Силистра и на техни приятели. При откриване на изложбата доц. Р. Лебедова представи фотографията като възможност да бъдат съхранени образи на емблематични обекти на световната култура през нашите очи като калейдоскоп на знание, красота и символика; като възможност за общуване, познание и себепознание, като Път към другите и към себе си, защото ни прави по-толерантни към чуждата култура и по-ангажирани със съхраняване на родната.

     Основната тема беше интерпретирана в различни аспекти:

  • Милен Петров  и Тодор Тодоров – докторанти в Институт за балканистика с Център по тракология-БАН  представиха лекция на тема: „Дигитални ресурси за историята на Балканите (XIV-XVII в.) в европейските електронни репозитории".
  • Доц. дфн Т. Георгиева и д-р Силвия Ангелова представиха том XII, XIII, XIV на Известия на Научен център "Св. Дазий Доросторски" към Филиал Силистра, в които са отпечатани доклади от проведени кръгли маси през последните три години: „Златна Добруджа – мит и реалност" (2021), „Традиции и модерност в образованието и науката" " (2022), „Фолклор-език-литература" (2023).
  • Със свои презентации се включиха и студенти -  Джерен Ариф, втори курс от спец. ПОБЕЧЕ,  Филиал Силистра,  сподели своите впечатления от културно-историческото наследство на Палермо. 

Признание за високи постижения в деня на Силистра

 
На 14 септември – Кръстовден, празник на град Силистра, на тържествена сесия на Общинския съвет, академик Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, бе удостоен от кмета на града - д-р Юлиян Найденов, и от председателя на Общинския съвет - д-р Мария Димитрова, с най-високото почетно звание – „Почетен гражданин на град Силистра“ заради своя принос към развитието на научния, стопанския, социалния и духовния живот на община Силистра.
Като признание за постижения в учебната и в научноизследователската дейност званието „Студент на годината“ получи Красимира Недкова от специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“, Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Тези отличия са резултат на високи постижения и израз на подкрепата и съпричастието на местната власт към културния живот и образователната дейност в Силистра.
Поздравления за наградените и пожелание за бъдещи успехи!
375989152_620155353640751_7054686393436959553_n.jpg376503467_620155373640749_5469483742787127728_n.jpgDSC_0016.JPGDSC_0030.JPGDSC_0064.JPGDSC_0074.JPG
Untitled-1.jpgУважаеми кандидат-студенти,

   Напомняме, че приемът на документи за кандидатстване по обявените за учебната 2023-2024 година във Филиал Силистра специалности продължава до попълване на свободните места.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
08:00 - 16:30 ч.

Тел.: 086 821 521; 086 821 680


АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ, ДТН, DHC MULT –
РЕКТОР НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ –
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СИЛИСТРА ЗА 2023 ГОДИНА

На свое заседание от 29 юни 2023 г. Общинският Съвет на гр. Силистра избра за Почетен гражданин на Силистра за 2023 г. акад. Христо Белоев, дтн, DHC mult – ректор на Русенския университет, номиниран за наградата от академичния състав на Филиал Силистра.
Постиженията в дългогодишната академична научна, административна и обществена дейност на акад. Белоев, както и работата му като Ректор за създаване на Академична Дунавска ос, включваща филиалите на университета в Силистра, Видин и Разград; създаването на мрежа от връзки с различни институции, с цел постигане на диалог и максимално ползотворно взаимодействие между висшето образование и потребностите на работодателите; включването на Филиал Силистра в университетски и европейски проекти, чрез които се осъществява пълноценното участие на Филиал Силистра в редица дейности по трансграничното сътрудничество; партньорството на Русенския университет в проектни дейности с община Силистра, свързани с нейното модернизиране и развитие чрез създаване на екологично чиста среда, е израз на неговия принос за успешната дейност на Филиал Силистра и утвърждаването му като водеща акредитирана образователна институция в града и региона. Това от своя страна е принос за подобряване на образователната, социалната и културната среда, както и за създаване на педагогически и инженерни кадри, които се реализират в региона и чрез дейността си повишават научния и професионалния статут на духовния и икономическия живот в община Силистра.

akademik Beloev.jpg

„БАЙ ГАНЬО“ – НАЙ-РАЖДАЩАТА КНИГА“  -
СЕМИНАР ПО ПОВОД 160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

 
На 28 юни 2023 г. ученици и учители от ПМГ „Св. Климент Охридски“, съвместно със  студенти от спец. „Педагогика на обучението по български език и английски език“ и преподаватели  от Филиал Силистра на Русенския университет, проведоха семинар на тема: „Бай Ганьо“ – най-раждащата книга“ по повод 160 години от рождението на Алеко Константинов.
Въз основа на интердисциплинарни връзки между литература-психология-изобразително изкуство бяха интерпретирани проблеми, свързани с културната непреводимост на езиците; рецептивните нагласи за възприемане на книгата, обусловени от ниската идентичност; оптимистичните теории за бай Ганьо; предпоставките за диалог между литература и изобразително изкуство; карикатурите като начин за дописване на книгата и др.
Интерпретативните стратегии бяха обогатени и чрез драматизация на фрагменти от текста, реализирана от актьора Станислав Георгиев – Стенли, който представи етюд от постановката „Бай Ганьо“ на Драматично-кукления театър  - Силистра.
Семинарът илюстрира възможностите на литературния текст да бъде провокация за изследователска дейност, интелектуална и творческа изява, при което се осъществява пълноценен диалог между изкуствата и поколенията.
0.JPG

VII МЛАДЕЖКО ИНОВАТИВНО ЕКСПО В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На  05 юни 2023 г., под егидата на министъра на образованието и науката - проф. д-р Сашо Пенов, в Русенския университет „Ангел Кънчев“се проведе VII-то Младежко иновативно ЕКСПО .  
Инициатори са академичното ръководство и Студентският съвет на Русенския университет,  съорганизатор е фондация „Еврика“, а партньор – „Асоциация на индустриалния капитал в България“.
 В събитието се включиха студенти, ученици, младежи, представители на бизнеса и публичните институции, преподаватели и гости на университета. На 50 щанда бяха представени иновативни продукти на ученически и студентски формации от България, Молдова, Украйна, Франция, Грузия, Испания, Малайзия.

На 05 юни - Световен ден на околната среда, студенти и преподаватели от учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра се включиха в VII-то Младежко иновативно ЕКСПО с авторски филм, създаден по повод 75 години Биосферен резерват Сребърна; 40 години Биосферен резерват Сребърна в списъка на паметниците на културното наследство и природните забележинелности на ЮНЕСКО; 40 години от създаването на природонаучен музей „Сребърна“.

Галерия345264691_157450090525867_6398051166269192860_n.jpg

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО, СВЕТЛИНАТА И ДУХА

Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“се включи в празничното дефиле, което за поредна година е израз на това как Кирило-Методиевото дело сплотява, вдъхновява и възвисява.


Бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!


348937645_196458480004144_5600397651620459414_n.jpg

ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО СЪЗДАВА ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ

На 22 май 2023 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе дискусия във връзка с някои възможности, които предлага Изкуственият интелект в образователната и в научноизследователската дейност. Старт на дискусията, в която участваха преподаватели, базови учители, студенти и ученици от професионални гимназии, даде лекцията на проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра по иновативни образователни технологии към РУ „Ангел Кънчев“, от 2022 г. „Доктор хонорис кауза на Русенския университет“, въз основа на своя принос в „развитието на иновационните и образователните технологии в национален и световен аспект“.
След изключително интересната и пълноценна дискусия всеки участник получи „Наръчник по иновативни образователни технологии“.

346098288_695638789036019_685035439281468179_n.jpg

НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

На 19 май 2023 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени. В сесията се включиха 36 студенти и докторанти от Русенския университет „Ангел Кънчев“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Филиал Силистра и Еразъм+ студент от Университета в Батуми, Грузия. В три секции бяха изнесени 30 доклада по актуални проблеми в областта на филологическите, историческите, педагогическите и техническите науки.

Slide1.JPG

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

На 19 май 2023 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе Тържествено събрание по повод 24 май - Ден  на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Гости на тържеството бяха д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, д-р Мария Стойчева – председател на Общински съвет Силистра, Димитър Тодоров - зам.-областен управител на област Силистра, гости на партньорски образователни институции от Румъния – доц. Кр. Дафиною от Университета „Овидиус“, Констанца, Румъния и  доц. Стойка Даниела Кармен, директор департамент Чужди езици, университет Fan S Noli от Корча, Албания; директори на базови училища. Ректорското ръководство беше представено от доц. д-р Таня Грозева – главен секретар на на РУ „Ангел Кънчев“.
Традиционно бяха връчени награди на студентите с най-висок успех от следването си. Наградата, връчвана от Областна администрация, Силистра, получи Ирена Христова Иванова - специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“, а наградата за студентка майка с най-висок успех от курса на обучението - Красимира Георгиева Недкова, специалност „Педогогика на обучението по български език и английски език. 
Тържеството за студенти, преподаватели и гости завърши с кратка музикално-танцова програма от талантливите деца на Силистра - Михаил Илиев (китара, клуб „Дунавски струни“ с ръководител Виктория Цветкова); Емили Джамбазова (поп изпълнител от МС „ДО РЕ МИ“ с ръководител Бонка Скорчелиева) и Елизабет Недкова (Б2 балет с ръководител Боряна Кьосева).
На празник като 24 май – за българите – празник на духовността, когато отново търсим основите на общностното си съзнание и идентичност в делото на светите братя, да си припомним думите на Петър Увалиев:
 „Буквите хукват през страниците - духовни бранници – които напредват в строен ред и провалят прокобата на времето – брава на всяка забрава“.
342973814_249854611034679_3127721481588871206_n.jpg

Smrikarov.png

24.05.23.jpgСПОРТЕН ПРАЗНИК НА ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

На 13 май 2023г. студенти, преподаватели и служители от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведоха поход до крепостта „Меджиди Табия“, където посетиха и експозицията на историческия музей. Съчетани  бяха празника на физическата активност с еко акция за почистване на Пътеката на здравето. Еко акцията беше организирана в партньорство с екипа международния проект “Активни“, финансиран по програма Еразъм+, координиран от СНС „Паралел-Силистра“. Природа, история, спорт, танци и много усмивки превърнаха деня в духовен празник.

Галерия

13.05.2023-3.jpg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

На 10.05.2023 година във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ гостува Милена Перчемлиева – директор на дирекция "Бюро по труда" – Силистра, със своя екип. Те представиха пред студентите възможности за професионална реализация и ги запознаха с функциониращи към настоящия момент програми, проекти и допълнителни мерки за младежка трудова заетост или допълнително обучение. Бяха обсъдени възможности за съвместни дейности и провеждане на ателиета, които практически ще подготвят младите хора за реална среща с работодатели.

344930106_781527883543620_4083523860388277484_n.jpg
345030513_6595685970441424_3906751409496921296_n.jpg345033736_554838426564098_8963723452917653834_n.jpg345646003_5982045265176996_4220924687313944018_n.jpg

ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

ПО ПОВОД 9 МАЙ-ДЕН НА ЕВРОПА

Денят на Европа – 9 май, е специален ден за нас. На този ден през 1950 г. Декларацията на Робер Шуман поставя основите на обединена Европа. Преподавателите и студентите от филиал Силистра на Русенския университет заедно отбелязаха този празник.
Събитието беше организирано от екипа на международния проект “Активни“, финансиран по програма Еразъм+, в партньорство с филиала. В началото присъстващите участваха във викторината „ЕС и аз“, специално изготвена от Европейската комисия, Генерална дирекция „Комуникации“. Всички, правилно отговорили на въпросите, получиха награди.
Участниците в младежкото обучение „Мисия в Сицилия“ -Джерен Ариф и Инна Маринова, представиха забавни презентации за преживяното и наученото по време на тази дейност. Те споделиха и какви умения са развили, благодарение на участието си в проекта „Активни“, координиран от СНЦ „Паралел-Силистра“. Кратък филм за препятствията и емоциите на младежите по време на предизвикателството „Сървайвър в гората Боско Анджимбе“ представи д-р Диана Бебенова, ръководител на проекта.
В продължение на темата за възможностите на програма Еразъм+, доц. Диана Железова обясни как студентите могат да кандидатстват за обучение в чуждестранен университет.
С подобна инициатива, както отбеляза доц. Румяна Лебедова, преподаватели и студенти заедно показаха подкрепата си
за демократична и просперираща Европа!

346257276_807355103694321_8729750350839625673_n.jpg346069995_921613869076185_2614883341240060557_n.jpg345580225_1372406903326320_108856369759788116_n.jpg346258072_285183963863810_3297740048691408251_n.jpg346261381_1164293324414877_4791257796092557338_n.jpg

345585742_191681373763531_1806277958236796382_n.jpg346044273_174873738850644_4139427865450908894_n.jpg

344731338_3348321148754858_7566737320622728428_n.jpg

344828941_593722816058729_1387939529315258678_n.jpg

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

На 26 април 2023 година във Филиал Силистра се проведе Ден на отворените врати, в който кандидат-студенти и техните родители имаха възможност да се запознаят със специалностите, по които предлага обучение учебното заведение, и с базата.
Беше открита изложба живопис на тема „Видения“ с автор Нели Аспарухова, студентка от първи курс, спец. Педагогика на обучението по български език и английски език.
Отчетени бяха резултатите от обявените конкурси и бяха връчени наградите на отличените участници.
В конкурса за мултимедийна презентация на тема „ Минало, настояще и бъдеще на програмните езици“ в две категории - на български език и на английски език участваха 48 ученици от областите Силистра, Шумен, Търговище, Варна и Пазарджик от следните училища:
• ПМГ „Св. Климент Охридски“ - гр. Силистра;
• СУ „Васил Левски“ - гр. Дулово;
• ПГИИ “Джон Атанасов“ - гр. Търговище;
• СУ "Никола Йонков Вапцаров", с. Венец, обл. Шумен
• ПГСУАУ "Атанас Буров – гр. Силистра;
• ПГПТ „ Евлоги Георгиев - гр. Силистра;
• СУ „Дръстър“ – гр. Силистра
• ПГ по текстил и моден дизайн - гр. Варна;
• СУ „Александър Иванов - Чапай“, гр. Белово, обл. Пазарджик
В конкурса на тема „Срещата между културите – възможности и изпитания“ се включиха 58 участници. Наградените ученици бяха от ПМГ „Св. Климент Охридски“ - гр. Силистра; СУ „Васил Левски“ - гр. Дулово и СУ „Васил Левски“ - гр. Главиница.
В конкурса „Транспорт и прогрес“ най-масово беше участието на ученици от ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“, с. Средище, измежду които бяха и отличените.
Традиционно в Деня на отворените врати се проведе и Борсата за добри педагогически практики, на която студенти от четвърти курс, спец. Български и английски език представиха чрез презентации впечатленията и постиженията си по време на Стажантската практика по български език и литература и по английски език.


МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ФОЛКЛОР – ЕЗИК – ЛИТЕРАТУРА“

На 21 април 2023 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе кръгла маса на тема „Език-фолклор-литература“. Съорганизатори на събитието са Областна администрация-Силистра и Регионална библиотека „Партений Павлович“.
Във форума се включиха 25 участници с 19 доклада – езиковеди, етнолози, фолклористи, филолози от Университета в Самара (Русия), от университета „Овидиус“, Констанца (Румъния), от Филиал Силистра и от Пловдивския университет; краеведи и журналисти от Силистра и Кирнодж, окръг Кълъраш; докторанти и учители. Текстовете ще бъдат отпечатани в книга XIV-а на „Известия“ на Научен център „Дазий Доростолски“.


БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

В навечерието на Възкресение Христово Студентският съвет във Филиал Силистра организира благотворителен базар, в който се включиха настоящи и бивши студенти, преподаватели и служители. Станаха явни много скрити таланти, тъй като предложените предмети, книги, сладки, украси са лично дело на участниците. Събраните средства ще бъдат дарени за естетизиране на работната среда.


Ден на отворените врати в Русенския университет. Представяне на специалностите и възможностите за обучение.

336242249_1414211449350781_4267600575292666151_n.jpg
336348755_164485896511031_8828187805097562747_n.jpg
336370566_980443632831631_4585627895206316886_n.jpg


РАБОТНА СРЕЩА С ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СИЛИСТРА

Работна среща с областния управител на област Силистра инж. Николай Неделчев проведоха доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев", и доц. д-р Евгения Горанова – ръководител на катедра „Филологически и природни науки". На срещата се обсъдиха възможности за осъществяване на редица инициативи във връзка с тенденцията за близко сътрудничество между образователната институция и бизнеса. Доц. Лебедова представи професионалните направления и специалностите, в които се води обучение във Филиала на Русенския университет, както и възможностите за професионална реализация и кариерно развитие. Беше направена характеристика на профила на студентите като възраст, месторождение, интереси, успех, реализация.

Като представител на държавната власт за област Силистра, инж. Неделчев се ангажира да бъде събрана и селектирана подходяща информация, характерна за областта, която да бъде предоставена на ръководството на учебното заведение, с цел да улесни срещата с представители на бизнеса, които биха могли да сътрудничат в различни аспекти – в кандидатстудентската кампания; при обогатяване на възможностите за провеждане на практически дейности и обучение в реална работна среда; при професионалната реализация на студентите; с участие в образователния процес, както и при повишаване квалификацията на работещите в контекста на тенденцията за учене през целия живот.

работна-среща.jpg

УСПЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“
С радост споделяме, че на 19.01.2023 г. се проведе успешна защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, докторска програма Български език на тема: „Изречения за изразяване на непряка обусловеност (отстъпка) в българския език“, разработен от докторант Донка Радева Илиева с научен ръководител доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева от катедра Филологически и природни науки при Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Пожелаваме на д-р Донка Илиева да постига нови хоризонти със същото вдъхновение и отдаденост!
На добър час!
325656515_2250591661995171_8639742438897969320_n.jpg
326093384_1661050557661622_2671918696100568450_n.jpg
326394674_740462460531845_5904821046496990852_n.jpg