​Центърът за продължаващо обучение при Филиал Силистра (ЦПО) е правоприемник на Поделението за квалификация, преквалификация и допълнително обучение към Филиал – Силистра, създадено с решение 3/18.04.2000 на АС.  То е преименувано в Център за продължаващо обучение с решение на АС от 20.09.2005 г. Управлението и предмета на дейност се определят от Правилника за устройството и дейността на ЦПО.
С  решение на АС от 27.02.2024 г. за членове на Учебно-научния съвет на Центъра за продължаващо обучение, Филиал-Силистра са избрани следните преподаватели: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова; доц. д-р Галина Русева Лечева; доц. д-р Евгения Денева Горанова; гл. ас. д-р Валентин Неделчев Манев; ст. преп. Росен Иванов Чанов. Академичният съвет избира за Ръководител на Центъра за продължаващо обучение, Филиал-Силистра доц. д-р Диана Железова-Миндизова.

В ЦПО се организират обучения:
 1. В области на висшето образование, по които Русенският университет провежда обучение;
 2. На студенти по факултативни дисциплини;
 3. За повишаване и придобиване на учителска квалификация;
 4. По чужди езици;
 5. По направления, характерни за продължаващото обучение и породени от социалната и икономическата обстановка в страната.
Дейността на центъра се изразява в:
 1. Придобиване на допълнителна квалификация;
 2. Повишаване на вече придобита квалификация;
 3. Опресняване и периодично обучение.
 4. По чужди езици;
За всяка квалификационна дейност се издават документи за завършен курс на обучение съгласно Нормативни актове на Министерския съвет:
 • при дългосрочни форми /повече от един семестър/– Свидетелство за професионална квалификация.
 • при краткосрочни квалификационни курсове – Удостоверение.
 • при обучение по чужди езици - Сертификат.
 • при обучение по факултативна дисциплина – оценката се вписва в университетската диплома на обучаемия.

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА ДСК 
клон Силистра 
ул.”Симеон Велики” 
IBAN: BG94STSA93003101612101 
Банков код: STSA BG FS 
Получател: РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал-Силистра 
Основание за плащане: Име на курса