Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)", Русенски университет  „Ангел Кънчев" набира:

I. Студенти, които да се включат за обучение по дейност WP 3.3.Студентски клуб за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

Целта е студентите да развият предприемаческите умения, дигитални, креативни и меки умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. С тази инициатива се цели студентите да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40  академични часа.  

На завършилите обучението се издава Сертификат.

Изисквания:

  • Да са студенти в ОКС: проф. бакалавър; бакалавър или магистър;
  • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.1, 5.4 и 5.13;
  • Минимален среден успех от следването –  не по-нисък от добър (4,00).

Пълният текст на обявата и документи за кандидатстване можете да намерите ТУК.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 25.03.2022 г.

на e-mail: innotechpro@uni-ruse.bg

 

 II. Преподаватели, които да се включат с цел преподаване по дейност WP 3.3.Студентски клуб за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Целта е  да се проведат обучения на студентите чрез създаване на студентски клуб за развиване на техните предприемачески и презентационни умения и дигитална креативност. Целта е преподавателите да обучават студентите в среда различна от познатата на теми, които са с изключително практическа насоченост и да им подпомогнат в развиването на предприемаческо мислене, усъвършенстване на дигиталните и креативните умения. Обучението трябва да допринесе за развитие на меки умения на студентите, като Студентският хъб ще се ангажира с насърчаване на студентите в областта на научното, методическото и техническото подпомагане за иновативни и креативни разработки. Занятията ще да се проведат в минимум пет непоследователни дни и ще бъдат с общ хорариум от 40 часа, включително в хибридна форма на преподаване, на база технологичните ресурси на виртуалните учебни зали на Русенски университет. Всеки преподавател може да заяви една или повече теми, свързани с развиване на предприемачески и / или презентационни умения и / или дигитална креативност на студентите.

Изисквания:

  • Да преподават на студенти от някое следните професионални направления на висшето образование: 4.6, 5.1, 5.4 или 5.13;
  • Да заемат академична длъжност асистент, гл. асистент, доцент или професор;
  • Компютърни умения: много добри.

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК.


 IIIВъв връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)", Русенски университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

Преподаватели по английски език за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 учебни часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена и/или отдалечена форма на територията на Русенски университет или посредством осигурени електронни ресурси.

Изисквания:

  • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства
  • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 4.6 „Информатика и компютърни науки", 5.1 „Машинно инженерство", 5.4„Енергетика", 5.6 „Материали и материалознание" и 5.13 „Общо инженерство
  • практически опит: не по-малко от 7 години
  • компютърни умения: много добри

Документи за кандидатстване  - автобиография и доказателства към нея могат да бъдат изпратени на адрес: innotechpro@uni-ruse.bg до 15.03.2022 г.