Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"


"Подобрен институционален капацитет и ново многостепенно управление за привличане и задържане на таланти в Дунавския регион - Магнит за таланти"

Проектът се финансира от ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство) и национално съфинансиране.
Проект "Студентска мобилност: обучение и практика, мобилност на служителите

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.
Проект "Съвместна магистърска програма по електроинженерство"

Програма TEMPUS IV, финансирана от програма за Обучение през целия  живот на Европейския Съюз.Проект „Преливане”

Програма Erasmus Mundus, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.


Проект "Модернизиране на ВУЗ-ове в Узбекистан MATcHES"

Програма TEMPUS IV, финансирана от програма за Обучение през целия  живот на Европейския Съюз.
Проект "Нови методи във финансовата математика"

По програма FP 7, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Проект "Хоризонти в обучението по физика"

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Проект "Изследване на хранителното етикетиране в страните от черноморския регион"

По програма FP 7, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.


Проект "Интелигентни енергийни региони"

Програма COST, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Проект „Студентски стипендии“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз


Мрежа и уеб платформа за подобряване на обществената информираност за опазване и регулиране на в трансграничния регион Гюргево- Русе и прилежащите има области.

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.Проект “Студентски практики”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз.


Проект „Развитие на приложните изследвания в Русенския университет"

​Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. по открита процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България"


Проект "Софтуерна платформа за анализ и управление на енергийната ефективност“

Изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.


Повишаване на конкурентността и насърчаване на устойчивото развитие на Клъстер " Автономна платформа за граждански въздушни услуги"

​Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. по открита процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в БългарияПроект „Наука и бизнес”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проект “Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ)”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз.


Проект "Хармонизиран вътрешен транспорт, чрез образование и информационни технологии"

Програма South East Europe Transnational Cooperation Programme, финансирана във връзка с изпълнението на Регионалната политика на Европейския съюз.


Проект "Платформа за икономически анализ за ефективно управление на машинопарка в агробизнес фирми"

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.Проект "Банка имоти- новият начин за управление на земеделски и неземеделски недвижими имоти

Изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.Проект „Румънско-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии“

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.


Проект “Чист достъп в трансгранична зона Калараш – Силистра”

Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.Проект "Нови граници в ерготерапията"

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.


Проект "Мобилност в Европа: да опознаем европейските измерения на ерготерапията"

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия


Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"