У С Т А В  

на  

СДРУЖЕНИЕ "УНИВЕРСИТЕТСКИ СИНДИКАТ" при РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ Университетският синдикат е сдружение на доброволно обединени синдикални организации.

/2/ Университетският синдикат е напълно независим от политически партии, съюзи и други държавни и обществени структури и действа в рамките на Конституцията, законите на страна и своя Устав.

/3/ Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза. То може да разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; защитата на човешките права или на околната среда; други цели, определени със закон.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ .СЕДАЛИЩЕ. СРОК

Чл.2. Наименованието на сдружението е "УНИВЕРСИТЕТСКИ СИНДИКАТ към Русенски университет "Ангел Кънчев", гр.Русе".

Чл.3.Седалището на сдружението е гр.Русе, ул."Студентска" № 8, РУ "Ангел Кънчев".

Чл.4. Адресът на управление на Сдружението е: Република България, обл. Русенска, гр.Русе, ул."Студентска" № 8, РУ "Ангел Кънчев".

Чл.5. Сдружението се създава за неопределен срок.

 Чл.6./1/ Синдикатът може да има своя емблема.

 /2/ Емблемата по предходната алинея се одобрява от Управителния съвет /Синдикалния съвет/.

 Чл.7. Сдружението има печат с наименованието му по чл.2 от Устава в съкратен вид.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.8. Университетският синдикат е напълно независим от политически партии, съюзи, сдружения и други държавни и обществени структури и има за цел да представлява и защитава основните интелектуални, трудови и социални права и интереси на своите членове.

Чл.9.Основните социални и трудови права, които Синдикатът представлява и отстоява са:

1. Правото на труд и професионална реализация;

2. Правото на договаряне на работната заплата;

3. Правото на социално осигуряване и социално подпомагане;

4. Правото на безопасни и здравословни условия на труд;

5. Правото на професионално и социално сдружаване;

6. Правото на трудовоправна закрила, включително социална закрила на майките и бременните жени;

7. Правото на информация за управлението на РУ "А.Кънчев";

8. Правото на повишаване на квалификацията и преквалификацията;

9. Правото на защита по действащите закони.

Чл.10. Средствата за постигане на целите на синдиката са диалог, договаряне, споразумение, контрол, правна помощ по индивидуални трудови спорове, стачка.

 

РАЗДЕЛ ІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.11./1/ Имуществото на сдружението се формира от:

 а/ дарения или завещания на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и други, направени в полза на сдружението от български или чуждестранни физически или юридически лица;

 б/ Доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи;

 в/ имуществени вноски на членовете на сдружението, определени с решение на ОС, които се внасят по банковата сметка на сдружението в седемдневен срок от приемане на решението;

 г/ права върху обекти на индустриалната и интелектуалната собственост, парични средства, ценни книги;

 д/ Всякакви други приходи, придобити от сдружението в съгласие със закона.

 /2/ От имуществото на сдружението могат да бъдат формирани целеви фондове.

Чл.12. Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на целите и/или на разпоредбите на устава му.

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 Чл.13./1/ Синдикалните организации се изграждат на териториален и/или професионален признак:

 /2/ Синдикалните организации са изградени на териториален признак, съответстващ на административно-териториалните единици от структурата на РУ – факултети, научно-изследователските организации, административно – помощни служби, технически служби и други. Основното при тях е обединението на синдикални членове в рамките на една административно-териториална единица.

 /3/ Синдикалните организации, изградени на професионален признак, обединяват членове с еднакви или сходни професии /дейности/.

 Чл.14. Принципите за изграждане на синдиката и синдикалните организации са следните: синдикализъм, демократичност, доброволност на участие, равнопоставеност, автономност, изборност и мандатност.

 Чл.15. Синдикатът има представителни функции пред РУ и поделенията му, всички административни, финансови и други учреждения на общинско ниво, както и пред съдебните органи.

 Чл.16. Синдикатът може да се асоциира към федерации и синдикални централи, имащи представителни функции, пред висшите органи на властта и управлението, като придобива права и задължения, произтичащи от това.

 Чл.17. Членството на синдиката е колективно, на ниво синдикални организации и индивидуално.

 Чл.18. Синдикатът не допуска дискриминация по политически, религиозни и етнически причини.

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 Чл.19. Всяка синдикална организация, член на синдиката, има следните права:

 а/ да участва в управлението на сдружението;

 б/ да бъде информирана за неговата дейност;

 г/ да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;

 д/ да представлява и защитава синдикалните интереси на своите членове пред синдиката и другите синдикални организации, органите за управление и работодателя;

 е/ да избира и отзовава свои представители в колективните органи на синдиката;

 ж/ да получава безплатна методическа, консултативна, правна и информационна помощ от синдиката;

 з/ да получава или участва с други синдикални организации в съвместни или солидарни действия.

 Чл.20. Всеки член е длъжен:

 а/ да прави имуществени вноски и плаща членски внос, когато това се предвиди в устава или от колективните органи на управление;

 б/ да работи за осъществяване на целите на сдружението.

 в/ да спазва Устава на синдиката

 г/ да не членува в други синдикати в страната.

Чл.21. Приемането на нови членове се извършва от Синдикалния Съвет с писмено заявление за членство до Председателя му.

 Чл.22./1/ Членството се прекратява при :

 а/ доброволно, едностранно волеизявление до сдружението;

 б/ изключването;

 в/ прекратяването дейността на сдружението;

 г/ при отпадане;

 д/ поради неплащане на членски внос по неуважителни причини в продължение на три месеца.

 /2/ Решението за изключване се взема от ОС при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

 /3/ Отпадането поради неплащане на членски внос се констатира по документи.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.23./1/ Органите на синдиката са :

а/ Конференция /Общо събрание/;

б/ Синдикален съвет /Управителен съвет/;

в/ Оперативно бюро;

г/ Председател /Управител/;

д/ Финансово-контролна комисия.

/2/ По решение на Общото събрание могат да бъдат създавани и консултативни органи.

Чл. 23а . Всички органи на синдиката се избират с мандат 5 (пет) години.

 КОНФЕРЕНЦИЯ /ОБЩО СЪБРАНИЕ/ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл.24./1/ Конференцията /Общото събрание/ е върховен орган на синдиката и се състои от всички членове на сдружението.

 /2/ В заседанията на Общото събрание, по негово решение, могат да участват и спомагателните органи или лица, които не са членове и нямат право на глас.

Чл.25./1/ Права на Конференцията /Общото събрание/:

 а/ приема,изменя и допълва устава;

 б/ приема други вътрешни актове;

 в/ избира от състава си и освобождава членовете на Синдикалния съвет /Управителния съвет/ и на консултативните органи, освобождава от отговорност членовете на Синдикалния съвет /УС/ при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата им;

г/ приема и изключва членове;

 д/ взема решения за приемане и изключване на синдикални организации;

 е/ взема решения за участие в други организации;

 ж/ взема решения за прекратяване на синдиката;

 з/ приема основните насоки и програма за дейността на синдиката;

 и/ приема бюджета на синдиката;

й/ взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 к/ приема годишния план за дейността на синдиката, годишния отчет на Синдикалния съвет /УС/;

 л/ приема отчета за дейността на Синдикалния съвет /УС/;

 м/ отменя решения на Синдикалния съвет /УС/ на синдиката, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на синдиката;

 н/ определя размера на членския внос;

 /2/ Правата по ал.1 т."а", "в", "ж", "и", "к" и "м" не могат да се възлагат на други органи на синдиката;

 /3/ Решенията на Конференцията /ОС/ са задължителни за другите органи на синдиката.

 /4/ Решенията на Конференцията /ОС/ подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.26./1/ Конференцията /Общото събрание/ се свиква най-малко веднъж на три години от Синдикалния съвет /УС/, по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението и от съда по писмено искане на заинтересованите членове по реда на чл.26 от ЗЮЛНС.

 /2/ Поканата за Конференцията /Общото събрание/ трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата съдържа нормата на представителство и общия ред на избиране на делегати

 /3/ Свикването на конференции (Общо събрание) се обява най-малко 30 дни преди провеждането им чрез публикуване на поканата и дневния ред на официалната интернет страница на Синдиката. Същата обява трябва да се постави в мястото за обявления в сградата на синдиката.

Чл.27. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.28./1/ Всеки член на ОС има право на един глас. Член на ОС няма право на глас при хипотезите на чл.28 ал.2 ЗЮЛНЦ.

 /2/ Членовете се представляват от делегати, избрани съобразно приетата норма на представителност от Синдикалния съвет /УС/.

Чл.29./1 /Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите регистрирани делегати.

 /2/ Решенията по чл.25 ал./1/ т.а/ и т.ж/, т.м/ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ Решението за избор на Председател /Управител/ се приема с тайно гласуване от Конференцията /Общото събрание/. Председателят на Финансово-контролната комисия, членовете на Оперативното бюро и членовете на Финансово-контролната комисия се избират с явно гласуване.

/4/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/

Чл.30. Синдикалният съвет /УС/ организира цялостната дейност на синдиката между две конференции

Чл.31. В състава на Синдикалния съвет (УС) влизат Председателят, Секретарите, Председателите на синдикалните организации, членове на сдружението. Заместник председателите, когато заместват председателя, участват с право на глас. Председателят на Финансово-контролната комисия участва в работата на Синдикалния съвет (УС) с право на съвещатетелен глас. Членовете се избират и освобождават от Общото събрание.
 Чл. 32. Не може да бъде член на Синдикалния съвет /УС/ лице, което е:

 а/ в роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен, включително с друг член на УС;

 б/ осъждано на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 

Чл.33. Синдикалният съвет /Управителният съвет/ има следните правомощия:

 1. свиква Конференцията /Общото събрание/;

 2.Осигурява изпълнението на решенията на Конференцията /ОС/;

 3.Разпорежда се с имуществото на синдиката при спазване изискванията на устава;

 4. Подготвя и внася в Конференцията /ОС/ проект за бюджет на синдиката;

 5. Подготвя и внася в Конференцията /ОС/ отчет за дейността на синдиката;

 6. Определя реда и организира извършването на дейността на синдиката и носи отговорност за това;

 7.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Конференцията/ОС/;

 8. Взема решения за набирането и изразходването на финансовите средства на синдиката, за което се отчита пред Конференцията /ОС/;

 9. Извършва всички действия, свързани с оперативната дейност на синдиката.

 10. Прави предложения пред синдикални организации, съобразно действащото законодателство за обявяване, прекратяване и отмяна на стачни действия;

 11. Урежда трудови спорове;

 12. Взема решения за асоцииране към федерации и синдикални централи, след допитване до синдикалните организации;

 13. Взема решение за членство в международни синдикални организации, след допитване до синдикалните организации;

 14. Взема решение за назначаване на изпълнителен секретар на синдиката.

 Чл.34./1/ Заседанията на Синдикалния съвет /Управителния съвет/ се свикват и ръководят от Председателя /Управителя/ веднъж месечно.

 /2/ Председателят /Управителят/ е длъжен да свика заседание на Синдикалния съвет/УС/ при писмено искане на 1/3 от членовете му.

 /3/ Ако Председателят /Управителят/ не свика заседание на Синдикалния съвет /УС/ в седмичен срок, то може да се свиква от всеки един от заинтересуваните членове на УС.

 Чл.35./1/ Синдикалният съвет/УС/ може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове; 

 /2/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

 /3/ Гласуването по предходната алинея се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 Чл.36./1/ Решенията от заседанията на Синдикалния съвет /УС/ се приемат с квалифицирано мнозинство от присъстващите, а решенията, свързани с набиране и изразходване на средства, се приемат с обикновено мнозинство и явно гласуване.

 /2/ УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

 

 

ОПЕРАТИВНО БЮРО

 Чл.37. Оперативното бюро е колективен орган, в който влизат председателят/управителят/ и секретарите.

 Чл.38. Правомощия на Оперативното бюро:

 а/ организира изпълнението на решенията на Синдикалния съвет /УС/;

 б/ разработва и внася за утвърждаване в Синдикалния съвет/УС/ проект за щат на синдиката, както и документи за фондове и стопанска дейност на синдиката;

 в/ взема решения за създаване на експертни групи, работни групи, групи за преговори и други подпомагащи оперативната му дейност;

 г/ подпомага дейността на синдикалните организации, членуващи в синдиката;

 д/ информира за взетите решения Синдикалния съвет /УС/.

 Чл.39. /1/ Заседанията на оперативното бюро са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Те се ръководят от председателя на синдиката или от секретар.

 /2/ Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ /УПРАВИТЕЛ/

 Чл.40. Правомощия на председателя :

1. Представлява Синдиката;

2. Контролира изпълнението на решенията на Синдикалния съвет и Оперативното бюро;

3. Внася предложения по организационни и кадрови въпроси в Синдикалния съвет и Оперативното бюро, в съответствие с техните правомощия;

4. Свиква и ръководи заседанията на Синдикалния съвет и Оперативното бюро;

5. Взема оперативни решения, включени в правомощията на Синдикалния съвет и Оперативното бюро.

Чл.41./1/. За Председател и членове на Оперативното бюро не могат да бъдат избирани лица, които заемат ръководни длъжности в органи на държавната власт или ръководни постове в политически партии и организации.

 /2/. Всички ръководни длъжности в Синдиката са изборни и за определен мандат.

 

ФИНАНСОВО - КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.42. Финансово – контролна комисия е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на Синдиката. Тя се състои от Председател и членове, избрани на Конференцията.

Чл.43./1/ За своите констатации Финансово – контролната комисия текущо информира Синдикалния съвет и Оперативното бюро. За цялостната си дейност тя се отчита пред Конференцията. При установени нарушения Председателят на комисията може да поиска извънредни заседания на Синдикалния съвет и Оперативното бюро.

 /2/ Финансово – контролната комисия има право сама и чрез упълномощени със свое решение експерти от отделни синдикални организации текущо да контролира документацията за отчисления членски внос.

 

 

 

 

 

 

VІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА СИНДИКАТА

Чл.44. Парични средства на синдиката се формират от отчисления от членски внос доброволни вноски, дарения, помощи, разрешена стопанска дейност и др.

Чл.45. Членският внос се събира ежемесечно в Синдиката. Случаите на отклонения в плащанията на членски внос се решават конкретно от Синдикалният съвет.

Чл.46. Изразходването на средствата на Синдиката се извършва с решение на Синдикалния съвет.

Чл.47. Отчет за приходите и разходите се представя и приема на Конференцията.

Чл.48. Възнагражденията на Председателя са в размер на 35 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната, а възнагражденията на секретарите – в размер на 7,5 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната.

.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 Чл.49. Синдикатът се прекратява:

 а/ с решение на Конференцията /ОС/;

 б/ с решение на Окръжния съд по седалището на Синдиката, когато:

 т.1. не е учредено по законния ред;

 т.2. извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

 т.3. е обявено в несъстоятелност.

 Чл.50./1/ При прекратяване на синдиката се извършва ликвидация.

 /2/ Ликвидацията се извършва от Синдикалния съвет /УС/ или от определено от него лице.

 /3/ Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал./2/, той се определя от Конференцията /ОС/ по седалището на синдиката.

 /4/ За реда за ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на ТЗ.

 Чл.51. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва между членовете на синдиката, пропорционално на направените от тях вноски.

 Чл.52. След разпределяне на имущество, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на синдиката от Окръжния съд по седалището му.

 Този устав е приет от Конференцията на синдиката, проведена на 03.12.2001г. и отразява промените в законодателството на основание пар.2 ал.4 от ЗЮЛНСЦ.

Уставът е изменен и допълнен от Конференцията на Университетски синдикат, проведена на 15.01.2003г.

Уставът е изменен и допълнен от Конференцията на Университетски синдикат, проведена на 12.12.2018г.