П Р О Г Р А М А

за дейността на Университетски синдикат

2019 – 2022 г.

Основната цел на Университетски синдикат е представителство  и защита на интересите и правата на синдикалните членове от Русенски университет в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище.

Цели:

  • Отстояване на социалните аспекти в Русенски университет и утвърждаване на колективното трудово договаряне и социалния диалог;
  • Укрепване на синдикалната структура и повишаване на мотивацията;
  • Експертно и информационно осигуряване и синдикално обучение.


Изхождайки от презумпцията, че  социалното партньорство се основава на взаимно доверие, откровеност, принципност, професионална етика и отсъствие на конфронтация Университетски синдикат се придържа към три основни принципа: диалогичност, обективност и сътрудничество.

Синдикатът си поставя следните задачи:
1. Съдействие за постигане на висок социален статус на работещите в Русенски университет:

1.1. Защита на социално – икономическите интереси и жизнения стандарт;

1.2. Провеждане на преговори и активни действия за справедливо заплащане на висококвалифицирания труд, повишаване на основните и допълнителни трудовите възнаграждения и обезщетенията на преподавателите, работниците и служителите в Русенски университет;

1.3. Съдействие на работодателя при анализиране на допълнителната квалификация на работещите и провеждане на преговори за допълнително заплащане на тази база;

1.4. Партньорство с ръководството за постигане на максимална прозрачност и обоснованост на бюджетните разходи;

1.5. Участие в местни, национални и международни синдикални прояви.

2. Активно участие за осигуряване на благоприятни условия за работа и на здравословни и безопасни условия на труд:

2.1. Организиране на периодични тематични срещи на членове на Университетски синдикат с академичното ръководство;

2.2. Участие в обсъждането и осъществяването на задълженията на работодателя за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и препоръчване на необходимите подобрения чрез Комитета по условия на труд;

2.3. Участие в разработването на всички програми, решения и действия за подобряване на безопасността и условията на труд;

2.4. Своевременно подаване на сигнали при възникнали нарушения в здравословните и безопасни условия на труд;

2.5. Преговаряне за включване на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в колективния трудов договор - работно облекло, безплатна храна и/или добавки към нея;

2.6. Договаряне на благоприятни условия на труд, работно време и почивка, включително допълнителни дни за отпуск.

3. Социално подпомагане и защита на социалните придобивки:

3.1. Подпомагане на нуждаещите се синдикални членове;

3.2. Създаване на преференциални условия  за почивка на синдикални членове чрез договаряне на бази за почивка и  туризъм на други висши училища и сключване на договори с туроператорски фирми;

3.3. Участие в организацията на Коледен бал на Русенски университет, спортен празник, екскурзии и други празници, годишнини, другарски срещи;

3.4 Организиране на коледна кампания за синдикалните членове, техните деца и внуци;

3.5. Съдействие в организацията на профилактични прегледи и имунизации;

3.6. Мониторинг и активно участие в реализацията на социалната политика на Русенски университет чрез участие в КСБВ.

4. Трудово – правна защита на синдикалните членове:

4.1. Иницииране и водене на преговори за подписване КТД и водене на Осигуряване на своевременни трудово-правни консултации на синдикалните членове;

4.2. Иницииране и съдействие при актуализирането и категоризацията на длъжностните характеристики на работещите в РУ;

4.3. Установяване и поддържане на постоянна връзка и координация с работодателя за ефективно осъществяване и прилагане на договореностите по КТД и спазване разпоредбите на КТ.

5. Организационна дейност:

5.1. Контрол на оперативните връзки и организиране дежурства в синдикалния кабинет;

5.2. Контрол по изпълнение решенията на конференцията и Университетския синдикален съвет;

5.3. Периодично информиране на членове на УС за дейността и постиженията на Университетския синдикален съвет.


В хода на социалното партньорство Университетски синдикат се задължава да проявява уважение, зачитане и съгласуване на интересите на работещи и работодател за осигуряване на необходимите условия за функциониране на Русенския университет.