Какви документи за кандидатстване трябва да представя?
 

Необходимите документи за кандидатстване можете да видите на следната страница: Документи

Какво трябва да знам при подготовката на документите?

Важно е да знаете, че документите трябва да са легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Какъв е крайният срок за подаване на документи?

Крайният срок за подаване на документите е 30.09.2023 г. При записване в университета задължително трябва да представите оригиналната си диплома.

Какъв е размерът на годишната такса, която трябва да заплатя за обучението си?

Таксите за обучение са за една учебна година в размер на: Годишни такси

Какво трябва да знам при внасянето на таксата за обучение?

Банковият документ за платена такса за обучение трябва да бъде на Вашето име. Не вписвайте имената на родителите си или на други Ваши посредници!

Как мога да дойда в България?

Трябва да получите входна виза за обучение в България. Визата се получава в Консулската служба на Р България, във Вашата страна, след като представите следните документи:

  • Удостоверение от МОН, с което се удостоверява, че сте одобрен за обучение в Русенски университет;
  • Удостоверение, че имате резервирано място в студентските общежития на Университета;
  • Документ за внесена такса за обучение.

Как да получа входна виза – тип „Д” за България?

Получаване на виза

Каква такса трябва да платя за издаването на входна виза за България?

За повече информация - консулските отдели на Посолствата на Република България.

Какво трябва да знам за задграничния си паспорт, преди да отпътувам за България?

Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност най-малко 18 месеца от датата на пристигането Ви в Русенския университет.

Какво трябва да направя веднага след пристигането си в Русе?

След пристигането си в Русе, трябва да получите разрешение за продължително пребиваване от ОД на МВР-Русе, група "Миграция".

Къде мога да получа информация за документите, които ще ми бъдат необходими при издаването на документ за дългосрочно пребиваване?

Указания за необходимите документи и учреждения, в които да се подават тези документи можете да получите в Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет.

Мога ли да бъда настанен в студентските общежития?

Всички чуждестранни студенти от подготвителен и първи курс, ако желаят могат да бъдат настанени в студентските общежития на Русенския университет. Чуждестранните студенти се настаняват в общежитията в стаи, със самостоятелен санитарен възел. Настаняването в студентските общежития става всеки ден от 8.00 до 15.00 ч., без събота и неделя.

Какъв е размерът на месечния наем, който трябва да заплатя за студентските общежития?

Цената на едно легло е приблизително 60 EURO на месец.

Какъв ще бъде размерът на разходите ми за храна за един месец?

Разходите за храна в гр. Русе са около 250 EURO на месец.

Как ще получа разрешение за продължително пребиваване в Република България?

Условията и редът за издаване на разрешения за продължително пребиваване.