26Nova.JPG

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ФИЛИАЛ - РАЗГРАД

Филиал - Разград е част от структура­та на Русенски университет "Ангел Кънчев" и е единс­твеното висше училище в Северна България, което подготвя специалисти за химическата, парфюмерий­но-козметичната, силикатната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната проми­шленост. Филиал - Разград обучава студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по три професионални направления, в следните специалности:

    1. Професионално направление 5.11. Биотехнологии;  специалност Биотехнологии

    По време на обучението си студентите получават знания по: микробиология; биохимия; механизма, кинетиката и приложението на свободните и имобилизирани ензими; методите за култивиране на микробните продуценти на биопродукти; основните биотехнологични производства (на антибиотици, витамини, ензими, органични киселини, хранителни продукти, агробиологични средства и др.); съвременните методи за анализ на състава и качеството на биопродуктите; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на биотехнологичната промишленост; автоматичното управление на технологичните процеси в биотехнологиите; тенденциите за развитието на биотехнологиите и други.
    Завършилите получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог" и могат да се реализират като технолози, специалисти и ръководители на производствени сектори, лаборатории, изследователски сектори в производствени фирми и институции, чийто предмет на дейност е свързан с някое от направленията на съвременните биотехнологии.
    Придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърската програма Фармацевтични и хранителни биотехнологии.

    1. Професионално направление 5.12. Хранителни технологии; специалност Технология на храните

    Специалността дава възможност на студентите да получат задълбочена фундаментална и общо профилна подготовка по основни хранителни технологии (на месото и местните продукти, на млякото и млечните продукти, на растителните липиди, на зърнопреработването и хлебопроизводството, консервирането и хладилната обработка на храните); технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на хранително-вкусовата промишленост; съвременните методи за анализ на състава и качеството на хранителните продукти; системите за безопасност и технологичен контрол на храните, тенденциите в развитието на хранителните технологии.
    Завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог" и могат да се реализират във всички сфери на хранително-вкусовата промишленост и да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните предприятия, институции и контролни органи. Могат да организират и собствен бизнес в сферата на  производството на храни.

    Придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърската  програма Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост.

    1. Професионално направление 5.10. Химични технологии; специалност Химични технологии

    В тази специалност студентите изучават теоретичните основи и спецификата на неорганичните и органичните химични технологии - производство на силикатни материали (керамика и стъкло), неорганични свързващи вещества, пигменти, фармацевтични препарати, нискомолекулни биологичноактивни вещества, ароматични и парфюмерийно-козметични продукти, полимерни материали, препарати за растителна защита и други.
 Завършилите получават професионална квалификация „инженер-химик" и могат да работят в производствено-технологични, проектно-конструкторски и изследователски звена на химическата промишленост и други сектори, чийто предмет на дейност е свързан с химичния контрол и анализа, маркетинга и управлението. Те са подготвени да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия, фирми и институции, имащи за предмет на дейност химични производства.
Придобилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в две магистърски програми: Фармацевтични и козметични продукти  и Силикатни материали.

    Потребители на кадри, завършили Филиала в Разград са Амилум-България АД Разград, Антибиотик АД Разград, Биовет  Разград АД, Стинг АД София (база Разград), Каолин Сеново АД, Хан Аспарух Исперих АД, Мегахим Русе АД, Лавена Шумен АД, Селур фарма АД Разград, Семпе 2 ООД Разград, Винпром Лудогорие ООД, Разград, Маклер комерс ЕООД София (база с. Брестовене), Амета холдинг Разград, Роса АД Попово и др. фирми с предмет на дейност свързан с професионалните направления на Филиал - Разград.