Филиалът в Разград към Русенски университет „Ангел Кънчев" има дългогодишна история. Създаден през 1986 год., като Техникум над средно образование по биотехнологии, интегриран с ВХТИ-София, той претърпява редица преобразувания:
  • през 1989г. с Постановление №52 на МС той се преименува в Институт по химични технологии и биотехнологии, интегриран с ВХТИ-София; през 1997 год. с Постановление №16 на МС се преобразува в Технологичен колеж като част от структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев";
  • през месец април 2007 год. Проектът за преобразуване на Технологичен колеж – Разград във Филиал – Разград в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" беше оценен с положителна оценка от Акредитационния съвет на НАОА. От 08.02.2008г. с Постановление №17 на МС Технологичен колеж – Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" за обучение по специалности от професионални направления: 5.10 Химични технологии; 5.11 Биотехнологии; 5.12 Хранителни технологии.
  • През месец юни 2007 год. бяха подготвени и представени в НАОА докладите-самооценка за трите направления по утвърдените от агенцията критерии. В края на месец юли 2008 год. в НАОА бе дадена положителна оценка за направления  Биотехнологии и Хранителни технологии.
  • В периода 20 – 22 май 2009 год. Филиалът бе посетен от експертна група за оценяване на професионално направление Химични технологии, в резултат на което на 25.06.2009 год. Техническата комисия към НАОА даде положителна оценка и за това направление.
Филиал-Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни кадри за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Усъвършенстването на производствените системи, усвояването на природните науки и техника е предпоставка за приобщаването на българския народ към достиженията на световната цивилизация. В днешния 21-ви век темповете на научно-техническия прогрес са многократно по-високи и възможностите далеч по-големи.
Филиал-Разград работи за осъществяване на качествена образователна и професионална подготовка на специалисти с цел успешна професионална и гражданска реализация в съответствие с новите изисквания на пазара и обществото.
Химическата, биотехнологична и хранителна промишленост заемат значителен дял от икономиката на Североизточна България. Една част от предприятията са с уникално и национално значение. Тези отрасли са високотехнологични и за тяхното развитие са необходими кадри способни да ръководят производствения процес и осигурят високо качество на продукцията.