Специалности за обучение в ОКС „Бакалавър":

        1.Земеделска техника и технологии

Специалността е предназначена за подготовка на инженерни специалисти по техническото осигуряване на земеделското производство. Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са:

•           проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;    

•           проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;·     

•           мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;

•           проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер".

 

        2.Електроника

Учебните планове и програми на специалността са съобразени с най-новите изисквания по европейските стандарти и са разработени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни технически висши училища.

Обучението осигурява фундаментални инженерни познания и основни знания в професионал-ното направление ЕЕА, включващи задълбочено изучаване на: математика, физика, електротехника, електроника, общоинженерни дисциплини, чужди езици и други. Специализиращата подготовка включва изучаването на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, електромеханични и токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, микроелектроника, конструиране и технология на електронна апаратура, измервания и автоматизация на проектирането в електрониката, електронни устройства за контрол и управление, оптоелектроника и лазерни устройства в промишлеността и др. Профилиращата подготовка се осигурява чрез свободен избор на група дисциплини в областите на телекомуникационната техника и промишлената електроника, глобалните информационни технологии, компютърните измервателни системи, електромеханичните системи, мултимедии и други, които дават основа за успешна реализация у нас и в чужбина (79.8%).

Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър по електроника" получават Европейско приложение към дипломата си и могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР".

 

        3. Технология и управление на транспорта

Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за превоз на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните процеси; мениджмънта и маркетинга в транспорта; структурата и функционирането на европейския транспортен пазар; организацията и управлението на международните превози; спедицията и логистиката; диагностика и техническо обслужване на автомобили в сервизи; търговски представителства на автомобилни фирми; пунктове за годишни технически прегледи; поддържането на транспортна техника; организацията, управлението и безопасността на движението; планирането и проектирането на транспортни системи и комуникации; информационните системи в транспорта; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта". Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези специалности могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер". По време на следването студентите от Транспортния факултет имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация за водачи на МПС категории В, С, тракторист-машинист и инструктор за обучение на водачи на МПС.

 

        4. Индустриален мениджмънт 

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "инженер мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

 

       5. Компютърни науки

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения на специалисти в областта на компютърните науки. Учебният план отговаря на съвременните изисквания на софтуерната индустрия. Подготовката на студентите в основните направления на компютърните науки - програмиране, среди и системи за програмиране, бази от данни, базови средства за моделиране и управление на сложни софтуерни системи, операционни системи, компютърни системи и мрежи осигурява изграждането на специалисти, създаващи и използващи софтуер в различни области. Поставя се акцент върху практическата подготовка на студентите. Предвидени са практикуми по отделни дисциплини, както и интегрирани практикуми, чрез които се цели студентите да се запознаят с особеностите на бъдещата си работа.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "бакалавър по компютърни науки". Те могат да се реализират като специалисти в софтуерни, инженерни, финансови, консултантски компании, научни институти, центрове за обучение по информационни системи и софтуерни технологии и други.

 

            6. Български език и история

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионал­на квалификация "учител по български език и литература и учител по история".

Дипломиралите се могат: да осъществяват учебна, научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, в методически и културно-просветни структури; да работят в музеи, архиви, краеведски отдели и библиотеки; да изпълняват дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше педагогическо образование.