Всеки студент разполага с адрес за електронна поща от вида sXXXXXX@stud.uni-ruse.bg, където е XXXXXX е факултетния номер на студента. На него ще получавате автоматично полезна информация, касаеща Вас и следването Ви в Русенски университет. Желателно е да използвате този адрес за комуникация с преподавателите и службите на университета, тъй като Ви идентифицира еднозначно пред отсрещната страна.

Можете да използвате студентския си e-mail адрес по няколко начина:

  • от компютърна зала или друг компютър в мрежата на университета, когато сте влезли с Вашия акаунт в домейна STUD - с пощенски клиент Mozilla Thunderbird.
  • от мобилно устройство (таблет, телефон) или настроен от Вас пощенски клиент на личния Ви компютър/лаптоп с описаните по-долу настройки.

Конфигуриране на пощенски клиент

Incoming server

Protocol: IMAP
Server: imap.stud.uni-ruse.bg
Port: 993
Security: SSL/TLS
Username: <вашето потребителско име за домейна STUD>
Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн STUD)>

Outgoing server

Protocol: SMTP
Server: smtp.stud.uni-ruse.bg
Port: 587
Security: STARTTLS (TLS)
Username: <вашето потребителско име за домейна STUD>
Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн STUD)>