​​ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ​

Процедурни правила​ за признаване​ в съ​ответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, с цел продължаване на обучението в Русенския университет.

Справочник на първокурсника