През новата учебна 2024/2025 година ще бъде обявен нов конкурс за докторанти.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2023/2024 г.  

обявен в Държавен вестник бр. 18/01.03.2024 г. със срок за подаване на документи - до 02.05.2024 г.  (изтекъл срок)

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2023/2024.

Срок за подаване на документи - до 02.05.2024 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 18/01.03.2024 г.).

Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334.

Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант в размер на 60 лв.

Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път. Запазете и представете документа за плащане.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: 
Банкова сметка на Русенски университет в лева 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19, 
IBAN : BG59UBBS80023106029309 
BIC код : UBBS BGSF 
В платежното нареждане да се впише,като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.