Центърът за продължаващо обучение е създаден през 1977 г. като Факултет за повишаване на квалификацията. През 2000 г. e преименуван в Център за повишаване на квалификацията, а през 2005г. в Център за продължаващо обучение
          Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е обслужващо звено към Русенския университет. Предметът на дейност на ЦПО е обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на  професионалната квалификация на студенти, докторанти, членове на научно-преподавателския състав на Русенския университет, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие. ЦПО провежда консултантска и други  дейности и услуги, които са в съответствие с Правилника за дейността на Русенския университет и закона за висшето образование.

Различните видове и форми на продължаващо обучение са предназначени за:
- дипломирани специалисти с висше образование от всички образователно-квалификационни степени;
- за студенти, едновременно с придобиването на тези степени;
- за лица със средно образование.

В ЦПО се организират обучения:
1. В области на висшето образование, по които Русенският университет провежда обучение;
2. На студенти по факултативни дисциплини;
3. За повишаване и придобиване на учителска квалификация;
4. По чужди езици;
5. По направления, характерни за продължаващото обучение и породени от социалната и икономическата обстановка в страната.

Дейността на центъра се изразява в:
1. Придобиване на допълнителна квалификация;
2. Повишаване на вече придобита квалификация;
3. Опресняване и периодично обучение.
За всяка квалификационна дейност се издават документи за завършен курс на обучение съгласно Нормативни актове на Министерския съвет:
- при дългосрочни форми /повече от един семестър/– Свидетелство за професионална квалификация.
- при краткосрочни квалификационни курсове – Удостоверение.
- при обучение по факултативна дисциплина – оценката се вписва в университетската диплома на обучаемия.