Дирекцията по Качество на образованието  и акредитацията е звено на Русенския университет “А. Кънчев”, което организира и администрира:
  • работата по университетските академични стандарти и функционирането и развитието на вътрешноуниверситетската система за качество на образованието и академичния състав;
  • акредитационните процедури на университета, нейните звена, професионалните направления и специалности в университета.
Вътрешноуниверситетската система за  качество на образованието и академичния състав има за цел  да се постигне качество на обучението в професионалните направления на университета, съответстващо на националните и европейските изисквания за висше образование.
За целта се прилагат различни организационни средства. Най съществените от тях са:
  • на трите йерархични равнища в университета (университет, факултет/филиал, катедра) са изградени специализирани органи за оценяване и управление на качеството;
  • създадена е организация на учебния процес, която: поставя изисквания към учебната документация и реда на нейното утвърждаване, съответстващи на целта за качество на учебния процес; стимулира студентите за системно и непрекъснато обучение през семестъра; осигурява задължително участие на студентите в оценяването на качеството на обучение;
  • създадени са условия за качествено развитие на академичния състав на университета, както и за стимулиране и качество на научните изследвания и иновациите.
    Орган за управление на вътрешноуниверситетската система по качество на образованието и академичния състав е Университетската комисия по качество на образованието - постоянно действаща комисия към Академичния съвет.