Учебният сектор (УС) е звено, което планира, организира и контролира учебната работа в Русенския университет.

Дейността на сектора е насочена в две основни направления:

  • Информационно и административно обслужване на учебния процес;
  • Планиране, отчитане и контрол на учебната дейност.

В направление Информационно и административно обслужване, УС извършва координирането на информацията, свързана с обучението на студентите, отговаря за административното обслужване (уреждане на студентското състояние на обучаемите), отговаря за поддържането на актуална информация за всички нормативни актове и материали, свързани с информационното и административното обслужване на студентите и координира работата на канцелариите на основните звена в университета.

Направление Планиране, отчитане и контрол включва подготовка на график, учебен разпис, контрол и отчитане дейността на студенти, преподаватели и на административния персонал по изпълнението на учебната работа.

УС работи в пряко взаимодействие с:

  • Дирекция Качество на образованието и акредитацията
  • Отдел Развитие на академичния състав
  • Дирекция международно сътрудничество
  • Дирекция за чуждестранни студенти
  • Център за дистанционно обучение
  • Център за информационно и компютърно обслужване
  • Център Продължаващо обучение 

 както и с всички други звена на Русенския университет, които имат отношение към обучението на студенти, докторанти и специализанти.

Независимо от добрите традициите в дейността на УС, той е и ще бъде отворен за въвеждането на иновационни образователни технологии и добри практики, които водят до повишаване качеството на учебната работа в Русенския университет.

Дейността в УС се контролира и извършва  Зам. ректор по Учебната работа – проф. д-р инж. Пламен Кангалов;