Основна цел на дейността на ЦДО е да се създаде възможност в Русенския университет да се придобиват образователно-квалификационни степени чрез дистанционно обучение. ЦДО е обслужващо звено на Русенския Университет, което се открива, преобразува и закрива с решение на Академичния съвет. Той е основан на 19.04.2005 с решение на Академичния съвет.
Според Наредбата за Държавни Изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища Учебните материали и ресурси се класифицират в четири равнища на технологична осигуреност:
1. първо равнище - учебни и методически материали на хартиен носител или техните електронни варианти;
2. второ равнище - мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронни носители, магнитни и оптически дискове, аудио и видео средства;
3. трето равнище - учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на специализирани сървъри с гарантиран високоскоростен интернет-достъп;
4. четвърто равнище - учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени в интернет-базирана система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен достъп.
В интернет-базираната система по ал.2 т.4. се поддържа и:
1. организацията и провеждането на дистанционното обучение;
2. интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове;
При организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение за придобиване на образователна степен се осигуряват не по-малко от 70 процента от учебните материали и ресурсите за самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище.
Организацията на обучението на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и потребностите на обучаваните. Те се провеждат в основни звена в структурата на висшето училище, създадени при условията на Закона за висшето образование. Присъствените периоди не могат да надвишават 30 процента от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.
Основната функция на ЦДО е да поддържа сървъра и интернет-базирана система за дистанционно обучение. За останалата организация (учебната документация, записване и поддържане на студентско положение, подготовка на учебни материали, качество на обучението) отговарят основните звена - факултетите.
Основна политика на РУ е ДО да започне първо за магистърски степени. 
Функции на ЦДО, свързани с учебния процес:
1. организира подготовката на преподавателите, участващи в дистанционната форма на обучение;
2. отговаря за запознаването на студентите с особеностите на дистанционната форма на обучение;
3. работи съвместно с координаторите на курсове за осъществяване целите на дистанционното обучение;
4. следи развитието на средствата и технологиите за дистанционно обучение и прави предложения за актуализиране на използваните такива.
Състав на ЦДО
Органи за управление на ЦДО са Съветът за дистанционно обучение и Ръководителят на ЦДО. Оперативната работа на Ръководителя на ЦДО се подпомага от Оперативен съвет. Членовете на органите за управление се избират с мандат от четири години, който съвпада с мандата на Общото събрание на Университета и на Ректора.
Съветът за дистанционно обучение(СДО) е колективен орган за управление. Конкретният числен и поименен състав на Съвета за дистанционно обучение се определя от Академическия съвет. Председател на Съвета за дистанционно обучение е Ръководителят на ЦДО.
Функции на СДО:
1. определя основните насоки за развитието и дейността на ЦДО;
2. обсъжда и предлага за утвърждаване от Академичния съвет изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на ЦДО.
3. предлага за утвърждаване от Ректора съставите на обособените отдели на ЦДО;
4. решава въпросите, свързани с техническото и програмно осигуряване на ЦДО;
5. приема указания за съдържанието и начинът на оформяне на учебните материали, предназначени за дистанционно обучение;
6. приема учебните материали, предназначени за дистанционно обучение.
Ръководителят на ЦДО има следните функции:
1. представлява ЦДО пред органите за управление на Русенския университет и е член на Съвета по учебната работа към Зам. ректора по УР;
2. организира и контролира изпълнението на решенията на Съвета за дистанционно обучение;
3. осъществява координация на дейността на ЦДО по въпросите на дистанционното обучение с другите звена на Русенския университет;
4. утвърждава учебните материали, предназначени за дистанционно обучение;
5. ръководи заседанията на Съвета за дистанционно обучение;
6. ръководи и контролира ефективното използване на финансовите средства и материалната база на ЦДО;
7. предлага кадровото осигуряване на отделите на ЦДО за утвърждаване от Академическия съвет;
8. изпълнява и други функции, произтичащи от Закона за висшето образование, Правилника за дейността на Русенския университет и правомощията, дадени му от Ректора.
В работата си Ръководителят на ЦДО се подпомага от Зам. ръководител на ЦДО, чиито отговорности и пълномощия се определят от Ръководителя на ЦДО, съгласувано с Ректора. Зам. ръководителят на ЦДО се избира от Академичният съвет по предложение на Ръководителя на ЦДО.
Структурата на ЦДО
1. Отдел "Техническо осигуряване на дистанционното обучение": поддържа и развива материалната база на ЦДО и осигурява технически e-mail комуникацията и оn-line връзката между студентите и преподавателите.
2. Отдел "Технологично и логистично осигуряване на дистанционното обучение": поддържа и развива web-сайта на ЦДО и интернет-базираната система за разполагане на учебните материали и ресурси за самоподготовка. Отделът съдейства при подготовката и базира в тази система учебните материали, които са приети от Съвета за дистанционно обучение и осигурява технологично и логистично дистанционната форма на обучение в Университета.
​​