Дирекция "Чуждестранни студенти"

Образователно - научна степен "Доктор"

Съгласно решение на Националната агенция по оценяване и акредитация от м. май 1999 г., на Русенски университет “Ангел Кънчев” е дадено право да обучава докторанти.

Съгласно Чл.78(2) на Закона за висшето образование, университетът има право да обучава докторанти по всички специалности, които са получили при акредитацията оценка "много добър".

На успешно завършилите обучението си във факултетите се присъжда висша образователно-научна степен "Доктор" по съответната специалност.

  • В образователно – научна степен „Доктор” на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“. Всеки кандидат трябва да притежава минимум 60 кредита по ЕCTS. Ако броят на ЕCTS кредитите не е отразен в дипломата, трябва да представи документ, който да съдържа информация за общия брой лекции, упражнения и семинарни занятия за всяка от изучаваните дисциплини.
  • Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обучение, след признаването на дипломите им за образователно-квалификационна степен „Магистър“, съгласно Процедурните правила на Русенския университет ”Ангел Кънчев”, за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение.
  • Таксата по тази процедура е в размер на 100 евро.
  • Всички необходими за кандидатстване документи, легализирани и преведени на български език, се подават в Дирекция Чуждестранни студенти на Русенския университет.
  • Срокът за обучение за придобиване на образователно – научна степен „Доктор” е 3 години.
  • На успешно завършилите обучението, се присъжда висша образователно – научна степен „Доктор”.

Докторски програми в Русенския университет:

Докторска програма Срок на обучение редовна форма Срок на обучение задочна форма
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ
1 Промишлена топлотехника 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Механизация и електрификация на растениевъдството 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
3 Системи и устройства за опазване на околната среда 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1 Технология на машиностроенето 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Материалознание и технология на машиностроителните материали 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
3 Механика на твърдото деформируемо тяло 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
4 Метрология и метрологично осигуряване 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН“
1 Двигатели с вътрешно горене 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Управление и организация на автомобилния транспорт 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“
1 Електроснабдяване и електрообзавеждане 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Автоматизация на производството 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
3 Теоретични основи на комуникационната техника 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
4 Комуникационни мрежи и системи 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
5 Автоматизация на обекти от нематериалната сфера 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
ФАКУЛТЕТ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“
1 Организация и управление на производството 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) от професионално направление 3.3. Политически науки, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки. 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
3 Икономика и управление 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
4 Политическа икономия 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
5 Общо и сравнително езикознание в професионално направление 2.1 Филология от област на висшето образование 2. Хуманитарни науки 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
ФАКУЛТЕТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ“
1 Теория на възпитанието и дидактиката 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Информатика 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1 Гражданско и семейно право (облигационно и семейно право) 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
2 Административно право и административен процес 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
3 Криминология 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
4 Наказателен процес 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./
5 Трудово право 3год. /минимален срок – 2 год./ 4год. /минимален срок –3 год./



Languages

BG EN TR

Мнения

София Марку, Кипър България е една много хубава и интересна страна с красива природа, атрактивни забележителности, богата история и култура. Щастлива съм, защото направих най-добрия избор да следвам в "Русенският Университет". Нямам никакъв проблем, от това че съм чуждестранна студентка, защото хората около мен ми помагат да се чувствам като у дома си. Преподавателите и хората в Дирекцията за чуждестранни студенти са много гостоприемни и приятни и винаги мога да разчитам на тях и тяхната подкрепа и сътрудничество. Радвам се, че те ми дават възможността първо да се развивам като човек и личност и второ - да изградя международни приятелства, които надявам се, че ще останат за цел живот! Благодарение на ежегодния фестивал на чуждестранните студенти ние се запознаваме с културата и традициите на България, както и на други страни. Същевременно имам възможността с танци и песни да представя моята страна и нейните традиции. Още веднъж искам да благодаря на моите преподаватели, Дирекцията за чуждестранни студенти и българския народ!

pixel
София Марку, Кипър,
спец. Ерготерапия, ІІІ курс