Дирекция "Чуждестранни студенти"

Образователно - научна степен "Доктор"

Съгласно решение на Националната агенция по оценяване и акредитация от м. май 1999 г., на Русенски университет “Ангел Кънчев” е дадено право да обучава докторанти.

Русенски университет “Ангел Кънчев извършва обучение на докторанти съгласно решение на Националната агенция по оценяване и акредитация.

На успешно завършилите обучението си във факултетите се присъжда висша образователно-научна степен "Доктор" по съответната специалност.

  • В образователно – научна степен (ОНС) „Доктор" могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за образователно-квалификационна степен „Магистър“.
  • Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обявените докторски програми, след признаването на дипломите им, съгласно Процедурните правила на Русенския университет "Ангел Кънчев", за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение.
  • При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, основни критерии са легитимността на висшето училище, издало дипломата, придобитите кредити (приравнени към Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) - не по-малко от 90).
  • Таксата по тази процедура е в размер на 100 евро.
  • Всички необходими за кандидатстване документи, легализирани и преведени на български език, се подават в Дирекция Чуждестранни студенти на Русенския университет.

Докторски програми в Русенския университет:

Докторска програма
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ
1 Механизация и електрификация на растениевъдството
2 Механизация и електрификация на животновъдството
3 Селскостопански и хидромелиоративни машини
4 Хидравлични машини, системи и хидромеханика
5 Промишлена топлотехника
6 Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
7 Подемно-транспортни машини
8 Системи и устройства за опазване на околната среда
9 Ергономия и промишлен дизайн
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1 Технология на машиностроенето
2 Рязане на материалите и режещи инструменти
3 Материалознание и технология на машиностроителните материали
4 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране
5 Приложна математика
6 Механика на деформируемото твърдо тяло
7 Метрология и метрологично осигуряване
ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН“
1 Двигатели с вътрешно горене
2 Автомобили, трактори и кари
3 Машинознание и машинни елементи
4 Управление и организация на автомобилния транспорт
5 Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“
1 Електроснабдяване и електрообзавеждане
2 Автоматизация на производството
3 Електронизация
4 Теоретични основи на комуникационната техника
5 Комуникационни мрежи и системи
6 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
7 Автоматизация на области от нематериалната сфера
ФАКУЛТЕТ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“
1 Организация и управление на производството
2 Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) от професионално направление 3.3. Политически науки, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки.
3 Социално управление
4 Икономика и управление (индустрия)
5 Политическа икономия
ФАКУЛТЕТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ“
1 Теория на възпитанието и дидактиката
2 Методика на обучението по физика
3 Методика на обучението по математика
4 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
5 Общо и сравнително езикознание
6 Български език
7 История на България
8 Диференциални уравнения
9 Математическо моделиране и приложение на математиката
10 Информатика
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1 Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
2 Гражданско и семейно право
3 Административно право и административен процес
4 Криминология
5 Наказателно право
6 Наказателен процес
7 Трудово право и обществено осигуряванеLanguages

BG EN TR

Мнения


       Станислав Дерменжи, Украйна Аз съм в Русе за първа година. Студент съм в специалност Индустриално инженерство. Нашият университет много ми харесва. Тук сякаш са се събрали най- добрите преподаватели и студенти от цяла България! Тук има безброй хубави неща - мога да напиша цяла книга за това. Искам да кажа само една истина: България трябва да се гордее, че има университет като Русенския! И за мене е чест да уча точно в този университет! Заповядайте! Тук ще получите знания от най – високо ниво и ще се запознаете с нови приятели и преподаватели, които с цялото си сърце обичат Русенския университет.

pixel
Станислав Дерменжи, Украйна,
спец. Индустриално инженерство, I курс