Дирекция "Чуждестранни студенти"

Образователно - квалификационна степен "Бакалавър"

В образователно–квалификационна степен (ОКС) на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

Обучението за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" в Русенския университет започва с изучаване на български или английски език и специализиращи дисциплини в зависимост от избраното професионално направление. Тази подготовка е с продължителност на два семестъра в една учебна година. Успешно завършилите Подготвителния курс за езикова и специализираща подготовка получават Свидетелство, с което могат да се запишат в І-ви курс на избраната специалност;

Съгласно чл. 18 (2) от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България, лицата, които владеят български език или езика, на който ще се провежда обучението, могат да се явят на комплексен изпит за език, без да са преминали езикова подготовка. Чуждестранни граждани, желаещи да се обучават на английски език, могат да се запишат за студенти в избраната специалност с обучение на английски език, като представят сертификати: TOEFL – 80; IELTS – Band 6; Cambridge First Certificate English (FCE) – Pass grade C; Cambridge Advanced English Certificate (CAE) – Pass grade C.

Срокът на обучение за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" е 4 години;

На успешно завършилите обучението си във факултетите се присъжда висша образователно- квалификационна степен "Бакалавър", както и Европейско дипломно приложение на съответната специалност на английски език. Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър" във факултетите на Университета.

Забележка: Обучението по специалността "Право" завършва с придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър". Срокът на обучение по тази специалност е 10 семестъра.Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във факултетите в Русе:

Специалности, с обучение на английски език:

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Европеистика и глобалистика Английски език и Математика
2 Компютърни науки Английски език и Математика
3 Бизнес мениджмънт Английски език и Математика

Специалности с обучение на български език:

Аграрноиндустриален факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Земеделска техника и технологии Математика
2 Мениджмънт и сервиз на техниката Математика
3 Климатизация, хидравлика и газификация Математика
4 Аграрно инженерство Математика
5 Екология и техника за опазване на околната среда Химия
6 Дизайн Математика
7 Растениевъдство Биология

Машиннотехнологичен факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Машинно инженерство Математика
2 Мениджмънт на качеството и метрология Математика
3 Индустриално инженерство Математика
4 Строително инженерство Математика
5 Материалознание и технологии Математика

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Електроенергетика и електрообзавеждане Математика
2 Компютърно управление и автоматизация Математика
3 Електроника Математика
4 Компютърни системи и технологиии Математика
5 Интернет и мобилни комуникации Математика
6 Информационни и комуникационни технологии Математика

Транспортен факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Транспортна техника и технологии Математика
2 Технология и управление на транспорта Математика

Факултет Бизнес и мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Бизнес мениджмънт Математика
2 Дигитален мениджмънт и иновации Математика
3 Икономика Математика
4 Публична администрация Математика
5 Индустриален мениджмънт Математика
6 Социални дейности Английски език
7 Евтоатлантическа и глобална сигурност Английски език

Факултет Природни науки и образование

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Предучилищна и начална училищна педагогика История
2 Начална училищна педагогика и чужд език /Английски/ Английски език
3 Социална педагогика История
4 Педагогика на обучението по математика и информатика Математика
5 Български език и история История
6 Информатика и информационни технологии в бизнеса Математика
7 Финансова математика Математика и Английски език
8 Софтуерно инженерство Математика и Английски език
9 Компютърни науки Математика

Факултет Обществено здраве и здравни грижи

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Кинезитерапия Биология и физическа култура
2 Ерготерапия Биология и чужд език
3 Акушерство Биология и Химия
4 Медицинска сестра Биология и Химия
5 Лекарски асистент Биология и Химия

Юридически факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Право История
2 Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред История


Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Силистра:

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Електроинженерство Математика
2 Автомобилно инженерство Математика
3 Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски и румънски език) Чужд език
4 Педагогика на обучението по математика и информатика Физика и Математика
5 Педагогика на обучението по физика и информатика Физика и МатематикаСпециалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Разград:

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Биотехнологии Химия
2 Химични технологии Химия
3 Технология на храните Химия


Филиал Видин

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Земеделска техника и технологии Математика
2 Електроника Математика
3 Технология и управление на транспорта Математика
4 Компютърни науки Математика
5 Индустриален мениджмънт Математика
6 Български език и история История
7 Предучилищна и начална училищна педагогика История

Languages

BG EN TR

Мнения

Беркай Хилми Зенгин, Турция Аз харесвам университета си, защото още от първия ден нашите преподаватели и служителите в университета са винаги в наша помощ както в обучението, така и в студентския живот. Заедно осъществяваме много интересни събития. Спомените, които трупам с времето тук с всеки нов ден се увеличават и аз ще си спомням всеки миг. Силно препоръчвам Русенския университет на всички кандидат-студенти.

pixel
Беркай Хилми Зенгин, Турция,
спец. Кинезитерапия