Дирекция "Чуждестранни студенти"

Често задавани въпроси

Русенски университет Какви документи за кандидатстване трябва да представя?
Русенски университет Необходимите документи за кандидатстване можете да видите в следните версии на този сайт.
български език;
английски език;
             турски език.
Русенски университет Какво трябва да знам при подготовката на документите?
Русенски университет Важно е да знаете, че документите с номера от № 2 до № 8 трябва да са с оригинален мокър печат, а не ксерокопия.
Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4
Русенски университет Какъв е крайният срок за подаване на документи?
Русенски университет Крайният срок за подаване на документите е 30.09.2022 година. При записване в университета задължително трябва да представите оригиналната си диплома.
Русенски университет Какъв е размерът на годишната такса, която трябва да заплатя за обучението си?
Русенски университет Таксите за обучение са за една учебна година в размер на:
на български език;
на английски език;
на турски език.
Русенски университет Какво трябва да знам при внасянето на таксата за обучение?
Русенски университет Банковият документ за платена такса за обучение трябва да бъде на Вашето име. Не вписвайте имената на родителите си или на други Ваши посредници !
Русенски университет Как мога да дойда в България?
Русенски университет Трябва да получите входна виза за обучение в България. Визата се получава в Консулската служба на Р България, във Вашата страна, след като представите следните документи:

- Удостоверение от МОН, с което се удостоверява, че сте одобрен за обучение в Русенски университет;
- Удостоверение, че имате резервирано място в студентските общежития на Университета;
- Документ за внесена такса за обучение.
Русенски университет Как да получа входна виза – тип „Д” за България ?
Русенски университет Каква такса трябва да платя за издаването на входна виза за България ?
Русенски университет Таксата за издаване на визата е 50 EURO.


Русенски университет Какво трябва да знам за задграничния си паспорт, преди да отпътувам за България ?
Русенски университет Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 30.10.2023 г.

Русенски университет Какво трябва да направя веднага след пристигането си в Русе ?
Русенски университет След пристигането си в Русе, трябва да получите разрешение за продължително пребиваване от Областна Дирекция „Полиция”.

Русенски университет Къде мога да получа информация за документите, които ще ми бъдат необходими при издаването на документ за продължително пребиваване ?
Русенски университет Указания за необходимите документи и учреждения, в които да се подават тези документи можете да получите в Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет.
Русенски университет Какъв е размерът на таксата, която трябва да заплатя за издаването на документ за продължително пребиваване ?
Русенски университет Таксата за издаване на разрешение за продължително пребиваване в Р България е в размер на 50 EURO. Тази такса се заплаща всяка година.

Русенски университет Мога ли да бъда настанен в студентските общежития ?
Русенски университет Всички чуждестранни студенти от подготвителен и първи курс, ако желаят могат да бъдат настанени в студентските общежития на Русенския университет. Чуждестранните студенти се настаняват в общежитията в стаи, със самостоятелен санитарен възел. Настаняването в студентските общежития става всеки ден от 8.00 до 15.00 ч., без събота и неделя.
Русенски университет Какъв е размерът на месечния наем, който трябва да заплатя за студентските общежития ?
Русенски университет Цената на едно легло е до 60 EURO на месец.


Русенски университет Какъв ще бъде размерът на разходите ми за храна за един месец ?
Русенски университет Разходите за храна в гр. Русе са около 250 EURO на месец.Русенски университет Как ще получа разрешение за продължително пребиваване в Република България?
Русенски университет  Условията и редът за издаване на разрешения за продължително пребиваване на чужденци, приети за редовно обучение във висшите училища, са регламентирани в Закона за чужденците в Република България и Новия правилник за прилагане на Закона за чужденците, в сила от 05.07.2011 година.
  Заявленията за получаване право на продължително пребиваване се подават в Териториално звено „Миграция”, при ОД Полиция - Русе, не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденците на територията на България. За нарушаването на това изискване глобата е до 500 лева. Към заявлението трябва да се прилагат:
 1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със:
  - страниците на снимката;
  - страницата с личните данни;
  - страницата с визата по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ /виза тип Д/, когато такава се изисква
  - страницата с печата за последното влизане в страната;
  За сверяване на автентичността се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване
 2. Документ за платена държавна такса /в размер на 10 лв./ по чл.10, ал.3 от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
 3. Доказателства за осигурено жилище /договор за наем, настанителна заповед и т.н./
 4. Задължителна медицинска застраховка /за искания срок на пребиваване/, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено па Закона за здравното осигуряване /ако студентът се ползва от здравно осигуряване, е желателно този факт да се отразява в удостоверенията, издавани от Русенския университет/.
 5. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България./Документ удостоверяващ, че чужденецът получава стипендия и /или удостоверение от банка за наличие на 650лв. за всеки месец за пребиваване в страната и т.н./
 6. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България издадено от Министерството на образованието, младежта и науката и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът се обучава през съответната година.
 7. Доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ /виза тип Д/.
 8. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата обичайното му пребиваване- при първоначалното подаване на заявлението /включително и за виза Д/.

   Заявленията се разглеждат в срок от 14 дни, като резултатът се съобщава писмено на чужденеца, след което следва да заплатят съответната такса по чл.10, ал.1, т1 и 2 от Тарифа №4 за разрешения срок на пребиваване в размер на 100 лева.


Languages

BG EN TR

Мнения

София Марку, Кипър България е една много хубава и интересна страна с красива природа, атрактивни забележителности, богата история и култура. Щастлива съм, защото направих най-добрия избор да следвам в "Русенският Университет". Нямам никакъв проблем, от това че съм чуждестранна студентка, защото хората около мен ми помагат да се чувствам като у дома си. Преподавателите и хората в Дирекцията за чуждестранни студенти са много гостоприемни и приятни и винаги мога да разчитам на тях и тяхната подкрепа и сътрудничество. Радвам се, че те ми дават възможността първо да се развивам като човек и личност и второ - да изградя международни приятелства, които надявам се, че ще останат за цел живот! Благодарение на ежегодния фестивал на чуждестранните студенти ние се запознаваме с културата и традициите на България, както и на други страни. Същевременно имам възможността с танци и песни да представя моята страна и нейните традиции. Още веднъж искам да благодаря на моите преподаватели, Дирекцията за чуждестранни студенти и българския народ!

pixel
София Марку, Кипър,
спец. Ерготерапия, ІІІ курс