Дирекция "Чуждестранни студенти"

Необходими документи при кандидатстване за специализация

1. Заявление (по образец)до Ректора на Русенския университет, в която се дават кратки биографични данни и се посочва областта, в която желаете да специализирате.

2. Фотокопие на последната придобита диплома - за висше или средно образование;

3. Справка за получените оценки по изучаваните дисциплини от последното завършено образование;

4. Препоръка от последното учебно заведение или от последната месторабота с превод на български език;

5. Списък на научните публикации с превод на български език;

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване;

7. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство;

8. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;

9. Снимки – 6 бр. формат 3,5х4,5.

Забележки:

1. Документите, посочени в точки 2, 3 и 6 трябва да бъдат преведени и легализирани

2. Преводът на същите трябва да бъде на български език.

3. Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.
4. За гражданите на Република Турция посочените в точки 2, 3 и 6 документи се извършва само чрез заверка от областен управител - валия, по местоживеене.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Р БългарияLanguages

BG EN TR

Мнения


      Усман Гани Кхан, Р Индия Моите впечатления от университета надминаха моите очаквания. Университетът е модерно оборудван и разполага с хубави сгради, богата библиотека, концертна зала и модерни технологии. Аз уча Компютърни науки във Факултет „Природни науки и образование“. Преподаватели и сътрудници са винаги на наше разположение със съвети и отзивчивост. Университетът има дългогодишна история и традиции, както и много интересни и приятни мероприятия, както и допълнителни безплатни курсове по Уеб-дизайн и Програмиране. Благодаря на Дирекция „Чуждестранни студенти“ и на Университета. Радвам се, че избрах Русенския университет „Ангел Кънчев“ не на последно място заради красивия град.

pixel
Усман Гани Кхан, Р Индия,
спец. Компютърни науки, І-ви курс