Дирекция "Чуждестранни студенти"

Образователно - квалификационна степен "Магистър"

Русенският университет е акредитиран от НАОА с най-високата оценка, която според Закона за висше образование и има право да провежда признавано от държавата обучение за образователно - квалификационната степен "Магистър" по всички налични специалности.

 • В образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър" на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за ОКС „Бакалавър“ в съответствие със Закона за висше образование на Р България.
 • В образователно – квалификационна степен „Магистър” на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за висше образование.
 • Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обявените магистърските програми, след признаването на дипломите им, съгласно Процедурните правила на Русенския университет ”Ангел Кънчев”, за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение.
 • При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, основни критерии са легитимността на висшето училище, издало дипломата, продължителността на обучението (не по-малко от 2200 учебни часа) и придобити кредити (приравнени към Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) - не по-малко от 240).
 • Таксата по тази процедура е в размер на 100 евро.
 • Всички необходими за кандидатстване документи, легализирани и преведени на български език, се подават в Дирекция Чуждестранни студенти на Русенския университет.
 • Срокът за обучение за придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър” е от 1 до 2,5 г. - след образователно – квалификационна степен „Бакалавър ” и до 2,5 години – след образователно – квалификационна степен „Професионален бакалавър”.
 • На успешно завършилите обучението, се присъжда висша образователно – квалификационна степен „Магистър” по съответната специалност.

Програми, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Магистър":

Програми с обучение на английски език:


Магистърски програми
1 Европеистика и регионално сътрудничество
2 Европеистика и публична администрация
3 Лингводидактика в началното училище
4 Лингводидактика в прогимназиалния етап

Програми с обучение на български език:

ФАКУЛТЕТ АГРАРНОИНДУСТРИАЛЕН


Магистърски програми
1 Земеделска техника и технологии
2 Мениджмънт и сервиз на техниката
3 Ремонт на техниката и оползотворяване на ресурсите
4 Диагностика и сервиз на техниката
5 Топло- и газоснабдяване
6 Енергийни машини и съоръжения
7 Управление на техниката в земеделието
8 Управление на технологиите в растениевъдството
9 Екология и техника за опазване на околната среда
10 Инженерна екология
11 Промишлен дизайн
12 Биологично земеделие
13 Обработка и съхранение на растителна продукция
14 Мелиорации


ФАКУЛТЕТ МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН


Магистърски програми
1 Технологии за машини с ЦПУ
2 Компютърни технологии в машинното инженерство
3 Управление на качеството
4 Заваряване и нормативна база
5 Технология на материалите


ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА


Магистърски програми
1 Електроенергетика и електрообзавеждане
2 Енергийна ефективност
3 Възобновяеми енергийни източници и технологии
4 Автоматика и компютърни системи за автоматизация
5 Автоматика и мехатроника
6 Електроника
7 Телекомуникационни системи
8 Телекомуникационни мрежи
9 Интернет и мултимедийни комуникации
10 Компютърни системи и мрежи
11 Компютърни системи и технологии
12 Автомобилна електроника


ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ


Магистърски програми
1 Технология и управление на транспорта
2 Автомобилна техника
3 Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника
4 Изследване на двигатели с вътрешно горене
5 Хибридни и електрически превозни средства
6 Автоматизирано проектиране на транспортна и машиностроителна техника


ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ


Магистърски програми
1 Международно сътрудничество и европейски проекти
2 Бизнес администрация
3 Предприемачество и иновации
4 Мениджмънт на европейски проекти
5 Корпоративен маркетинг
6 Икономическо регулиране
7 Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор
8 Международен бизнес и интеркултурна комуникация
9 Индустриален мениджмънт
10 Индустриален мениджмънт и маркетинг


БРИЕ


Магистърски програми
1 Европеистика и публична администрация


ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ


Магистърски програми
1 Софтуерно инженерство
2 Информатика
3 Информатика и информационни технологии в образованието
4 Информационни технологии в обучението по математика и информатика
5 Информационни и образователни технологии
6 Математическо моделиране в инженерството
7 Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище
8 Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
9 Предучилищна и начална училищна педагогика
10 Социално-педагогическа работа с деца и семейства
11 Социално-педагогически дейности
12 Съвременна белетристика и образование
13 Методика на обучението по математика
14 Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело


ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ


Магистърски програми
1 Ерготерапия в общността
2 Клинична социална работа
3 Кинезитерапия


ФАКУЛТЕТ ЮРИДИЧЕСКИ


Магистърски програми
1 Право
2 Правен режим на защитата на националната сигурност
3 Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност


ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА


Магистърски програми
1 Комуникативни техники и педагогически умения
2 Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
1 Елекроенергетика и електрообзавеждане


ФИЛИАЛ - РАЗГРАД


Магистърски програми
1 Фармацевтични и козметични продукти
2 Силикатни материали
3 Фармацевтични и хранителни биотехнологии
4 Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост


Languages

BG EN TR

Мнения


    Станислав Дерменжи, Украйна Аз съм в Русе за първа година. Студент съм в специалност Индустриално инженерство. Нашият университет много ми харесва. Тук сякаш са се събрали най- добрите преподаватели и студенти от цяла България! Тук има безброй хубави неща - мога да напиша цяла книга за това. Искам да кажа само една истина: България трябва да се гордее, че има университет като Русенския! И за мене е чест да уча точно в този университет! Заповядайте! Тук ще получите знания от най – високо ниво и ще се запознаете с нови приятели и преподаватели, които с цялото си сърце обичат Русенския университет.

pixel
Станислав Дерменжи, Украйна,
спец. Индустриално инженерство, I курс