Дирекция "Чуждестранни студенти"

Образователно - квалификационна степен "Бакалавър"

В образователно – квалификационна степен „Бакалавър” на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

Обучението за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" в Русенския университет започва с изучаване на български или английски език и специализиращи дисциплини в зависимост от избраното професионално направление. Тази подготовка е с продължителност на два семестъра в една учебна година. Успешно завършилите Подготвителния курс за езикова и специализираща подготовка получават Свидетелство, с което могат да се запишат в І-ви курс на избраната специалност;

Срокът на обучение за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" е 4 години;

На успешно завършилите обучението си във факултетите се присъжда висша образователно- квалификационна степен "Бакалавър" по съответната специалност, както и Европейско дипломно приложение. Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър" във факултетите на Университета.

Забележка: Обучението по специалността "Право" завършва с придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър". Срокът на обучение по тази специалност е 10 семестъра.Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във факултетите в Русе:

Специалности, с обучение на английски език:

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Европеистика и глобалистика Английски език и Математика
2 Компютърни науки Английски език и Математика
3 Бизнес мениджмънт Английски език и Математика

Специалности с обучение на български език:

Аграрноиндустриален факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Земеделска техника и технологии Математика
2 Мениджмънт и сервиз на техниката Математика
3 Климатизация, хидравлика и газификация Математика
4 Аграрно инженерство Математика
5 Екология и техника за опазване на околната среда Химия
6 Промишлен дизайн Математика
7 Растениевъдство Биология

Машиннотехнологичен факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Машинно инженерство Математика
2 Мениджмънт на качеството и метрология Математика
3 Индустриално инженерство Математика
4 Строително инженерство Математика
5 Материалознание и технологии Математика

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Електроенергетика и електрообзавеждане Математика
2 Компютърно управление и автоматизация Математика
3 Електроника Математика
4 Компютърни системи и технологиии Математика
5 Интернет и мобилни комуникации Математика
6 Информационни и комуникационни технологии Математика

Транспортен факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Транспортна техника и технологии Математика
2 Технология и управление на транспорта Математика

Факултет Бизнес и мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Маркетинг Математика
2 Икономика Математика
3 Евроатлантическа и глобална сигурност Математика
4 Бизнес мениджмънт Математика
5 Публична администрация Математика
6 Индустриален мениджмънт Математика

Факултет Природни науки и образование

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Начална училищна педагогика и чужд език /Английски/ Английски език
2 Предучилищна и начална училищна педагогика История
3 Социална педагогика История
4 Компютърни науки Математика
5 Информатика и информационни технологии в бизнеса Математика
6 Български език и история История
7 Финансова математика Математика и Английски език
8 Софтуерно инженерство Математика и Английски език

Факултет Обществено здраве и здравни грижи

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Социални дейности Биология
2 Кинезитерапия Биология и физическа култура
3 Ерготерапия Биология и чужд език
4 Акушерство Биология и Химия
5 Медицинска сестра Биология и Химия

Юридически факултет

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Право История
2 Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред История


Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Силистра:

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Електроинженерство Математика
2 Автомобилно инженерство Математика
3 Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски и румънски език) Чужд език
4 Педагогика на обучението по физика и информатика Физика и МатематикаСпециалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Разград:

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Биотехнологии Химия
2 Химични технологии Химия
3 Технология на храните Химия


Филиал Видин

СПЕЦИАЛНОСТ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
1 Земеделска техника и технологии Математика
1 Електроника Математика
1 Технология и управление на транспорта Математика
1 Компютърни науки Математика
1 Индустриален мениджмънт Математика
1 Бизнес мениджмънт Математика

Languages

BG EN TR

Мнения

Валентина Балтажи, Молдова Ако ме питате защо съм избрала да уча в Русенския университет, ще ви отговоря така: Русенския университет „Ангел Кънчев“ е място, където можеш да се развиваш и да реализираш мечтите си. Тук винаги те посрещат с усмивка. Преподавателите са готови да помогнат и да консултират, което е много важно за един студент. Вече съм втори курс и мога със сигурност мога да кажа, че съм направила верен избор. Защото, от това какъв университе ще си изберете – зависи бъдещето ви!

pixel
Валентина Балтажи, Молдова,
спец. Промишлин дизайн, II курс