Дирекция "Чуждестранни студенти"

Необходими документи - ОНС "Доктор"

1. Заявление (по образец) до Ректора на Русенския университет за обучение по дадена специалност;

2. Фотокопие на дипломата за висше образование;

3. Академична справка от висшето учебно заведение;

4. Списък на научните публикации с превод на български език;

5. Кратки биографични данни;

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване;

7. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство;

8. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;

9. Снимки – 6 бр. формат 3,5х4,5.

Забележки:

1. Документите, посочени в точки 2, 3 и 6 трябва да бъдат преведени и легализирани;

2. Преводът на същите трябва да бъде на български език.

3. Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Р БългарияLanguages

BG EN TR

Мнения

Беркай Хилми Зенгин, Турция Аз харесвам университета си, защото още от първия ден нашите преподаватели и служителите в университета са винаги в наша помощ както в обучението, така и в студентския живот. Заедно осъществяваме много интересни събития. Спомените, които трупам с времето тук с всеки нов ден се увеличават и аз ще си спомням всеки миг. Силно препоръчвам Русенския университет на всички кандидат-студенти.

pixel
Беркай Хилми Зенгин, Турция,
спец. Кинезитерапия