Дирекция "Чуждестранни студенти"

Необходими документи - ОКС "Бакалавър"

1. Заявление (по образец) до Ректора на Русенския Университет за обучение по дадена специалност. Информация за условията за кандидатстване по дадена специалност.

2. Фотокопие на дипломата за средно образование;

3. Справка за получените оценки по изучаваните дисциплини в средното училище;

4. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото да продължите обучението си във висшите училища на страната, където сте придобили средното образование;

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване;

6. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство;

7. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;

8. Снимки – 6 бр. формат 3,5х4,5.

Забележки:

1. Документите, посочени в точки 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат преведени и легализирани;

2. Преводът на същите трябва да бъде на български език;

3. Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.

4. За гражданите на Република Турция посочените в точки 2, 3, 4, и 5 документи се извършва само чрез заверка от областен управител - валия, по местоживеене.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Р БългарияLanguages

BG EN TR

Мнения

Беркай Хилми Зенгин, Турция Аз харесвам университета си, защото още от първия ден нашите преподаватели и служителите в университета са винаги в наша помощ както в обучението, така и в студентския живот. Заедно осъществяваме много интересни събития. Спомените, които трупам с времето тук с всеки нов ден се увеличават и аз ще си спомням всеки миг. Силно препоръчвам Русенския университет на всички кандидат-студенти.

pixel
Беркай Хилми Зенгин, Турция,
спец. Кинезитерапия