Дирекция "Чуждестранни студенти"

Необходими документи - ОКС "Магистър"

1. Заявление (по образец) до Ректора на Русенския университет за обучение по дадена специалност.

2. Фотокопие на дипломата за висше образование;

3. Академична справка от висшето учебно заведение;

4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване;

5. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство;

6. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;

7. Снимки – 6 бр. формат 3,5х4,5.

Забележки:

1. Документите, посочени в точки 2, 3 и 4 трябва да бъдат преведени и легализирани;

2. Преводът на същите трябва да бъде на български език.

3. Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Р БългарияLanguages

BG EN TR

Мнения

Валентина Балтажи, Молдова Ако ме питате защо съм избрала да уча в Русенския университет, ще ви отговоря така: Русенския университет „Ангел Кънчев“ е място, където можеш да се развиваш и да реализираш мечтите си. Тук винаги те посрещат с усмивка. Преподавателите са готови да помогнат и да консултират, което е много важно за един студент. Вече съм втори курс и мога със сигурност мога да кажа, че съм направила верен избор. Защото, от това какъв университе ще си изберете – зависи бъдещето ви!

pixel
Валентина Балтажи, Молдова,
спец. Промишлин дизайн, II курс